Vláda souhlasí s návrhem nového občanského zákoníku

Praha - Vláda Petra Nečase schválila návrh nového občanského zákoníku z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Neudělal žádné zásadní změny. Kodex upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Zákoník má nahradit normu z roku 1964, která byla od pádu komunismu více než čtyřicetkrát novelizována, čítá přes 3 000 paragrafů. Kabinet schválil i další dvě předlohy související s novým zákoníkem. Podrobnosti přinese odpolední tisková konference vlády.

Podle dřívějšího vyjádření premiéra Nečase kodex upraví současnou roztříštěnost, která se projevuje zejména v závazkovém právu. Smlouvy se dnes podle něj řídí občanským i obchodním zákoníkem, některá jejich ustanovení si však odporují. Norma pak sjednotí několik doposud samostatných zákonů - o rodině, o pojistné smlouvě, o sdružování občanů, o nadacích a nadačních fondech, o vlastnictví bytů a další. Podle premiéra to značně zjednoduší orientaci lidí v soukromém právu.

„Především je to návrat do tradic, které byly přerušeny komunistickým převratem v roce 1948,“ uvedl nedávno Nečas. Autoři kodexu vycházeli z vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, který však nikdy nevstoupil v platnost. Inspiruje se zároveň moderními evropskými kodexy.

Dienstbier: Ustálení judikatury si vyžádá nejméně 20 let

ČSSD podle stínového ministra spravedlnosti Jiřího Dienstbiera mrzí, že vláda nevyslyšela jejich výzvu, aby zákon předložila k diskusi na expertní úrovni. Ve sněmovně bude proto prosazovat přerušení projednávání kodexu, aby se k němu mohli experti vyjádřit. ČSSD zákoníku vytýká diskontinuitu práva, která vyvolá nejistotu obyvatel v základních právních vztazích. Dienstbier soudí, že si ustálení judikatury vyžádá nejméně 20 let. Bude také potřeba víceletá lhůta k tomu, aby se právníci s kodexem seznámili. Bezpečnostní expert ČSSD Jeroným Tejc kodexu vytkl, že zachovává vlastnictví akcií na majitele a ještě ho rozšiřuje.

Opoziční komunisté nový kodex podle očekávání odmítli podpořit. Podle jejich poslankyně Marie Nedvědové je zákon ideologický, legalizuje v právním řádu systém kapitalistický, nadřazuje vlastnické vztahy nad vztahy nájemní. Nedvědová normě vytkla rozsáhlost, nadměrnou obecnost některých částí nebo použití prvorepublikového slovníku díky pojmům jako pachtovné nebo výměnek.

obecné principy:

 • sjednocení veškerého soukromého práva - zahrnuje majetkové, rodinné a smluvní právo
 • do zákoníku budou spadat nyní samostatné zákony: o rodině, o pojistné smlouvě, o sdružování občanů, o nadacích a nadačních fondech, o vlastnictví bytů a další
 • posílení svobody lidí při tvorbě jejich právního postavení, respektování vůle člověka
 • posílení ochrany slabší strany
 • důraz na veřejný pořádek a dobré mravy
 • ruší se možnost zbavit člověka způsobilosti k právním úkonům, zavádí se omezení svéprávnosti - omezit člověka ve svéprávnosti bude moci soud jen v jeho zájmu, bude zároveň muset uvést, v jakém rozsahu. Pokud to nebude zcela nezbytné, bude muset zvolit mírnější postup, tedy zajistit podporu při rozhodování či zastoupení členem domácnosti. Zavádí se předběžné prohlášení, kterým může člověk rozhodnout, kdo a jak za něj bude rozhodovat v případě ztráty způsobilosti.
 • mezi věci budou zahrnuty i věci nehmotné, se kterými lze obchodovat - tedy například informace, licence či pohledávky.
 • zvíře nebude věc

rodinné právo:

 • bude možné si osvojit i zletilou osobu
 • u náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit
 • bude možné uzavřít dohodu o odděleném majetku, v takovém případě norma posiluje ochranu ekonomicky slabšího manžela
 • zavádí se institut rodinného závodu, který řeší situace, ve kterých rodina pracuje pro jednoho z členů.

věcné právo:

 • řeší každodenní problémy, jako jsou společné ploty a zdi, stavby zasahující malou částí do cizího pozemku či nezbytné cesty - v těchto případech je vlastnické právo omezeno právy sousedskými.
 • vlastník pozemku bude mít nově možnost vymoci si k němu přístup i v případě, že na něm nestojí stavba.
 • pozemek a nemovitost nebudou moci patřit dvěma rozdílným lidem.
 • v případě, že skončí něčí věc na cizím pozemku, bude muset vlastník pozemku věc vrátit nebo umožnit majiteli věci si pro ni dojít.
 • majitel zvířete si pro něj bude moci dojít na sousedův pozemek, bude mu však muset uhradit případnou škodu, kterou mu zvíře způsobilo.
 • v případě, že si někdo koupí v dobré víře kradenou věc, zůstane mu. Původnímu majiteli bude muset nahradit škodu člověk, který kradenou věc prodal.

dědické právo:

 • zákoník posiluje vůli zůstavitele, dává mu větší volnost rozhodování o svém majetku.
 • okruh dědiců se rozšiřuje ze čtyř kategorií na šest - nově budou moci dědit i praprarodiče zemřelého nebo jeho sestřenice a bratranci. Majetek tak bude moci spíše zůstat v soukromých rukou, než aby propadl státu.
 • stát bude také dědicem, což ošetří situace, kdy bez příbuzných a jiných dědiců zemře člověk s majetkem v zahraničí.
 • bude možné uzavřít dědickou smlouvu: Dva lidé se budou moci dohodnout, že po sobě budou dědit. Dohoda může vypadat i tak, že jeden člověk odkáže pozůstalost druhému. Může to udělat bezúplatně, ale i za majetkový prospěch, který mu dědic musí poskytnout ještě za života.
 • člověk si bude moci určit, kdo bude dědit v případě, že povolaný dědic zemře dříve než on. Bude také moci rozhodnout, na koho majetek přejde po smrti dědice.
 • zůstavitel bude moci připojit k závěti podmínky, například si bude moci určit, jakým způsobem bude dědic s odkázaným majetkem nakládat. Do doložky bude moci také vepsat, že má pro něj dědic něco vykonat. Umírající však nemůže nutit dědice, aby se například stal členem nějaké politické strany, opustil zaměstnaní nebo vstoupil do manželství.
 • zavádí se odkaz: tedy možnost vyjmout z dědictví jednotlivé věci a odkázat je jiným lidem.

smlouvy a závazky:

 • smluvní strany se budou moci dohodnout na čemkoliv, pokud to neodporuje zákonům, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.
 • ruší se absolutní neplatnost smlouvy: Soud nebude moci zrušit smlouvu, protože jí nerozumí, zůstane v platnosti, pokud jí rozumí obě strany. Zároveň nebude moci zrušit smlouvu z formálních důvodů (například pokud budou chybět podpisy), pokud oběma stranám vyhovuje.
 • smlouvy nebudou muset být vždy písemné.
 • kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo mají získat jednotnou podobu bez ohledu na to, zda smluvní vztah mezi sebou uzavírají podnikatelé nebo fyzické osoby.
 • upřednostňuje se náhrada škody uvedením do předchozího stavu oproti náhradě v penězích.
 • při odškodňování újmy na zdraví se ruší tabulky, které doposud určovaly výši odškodného za usmrcení nebo zmrzačení člověka. Podle navrhovatelů to tak umožní soudcům odškodňovat oběti a jejich příbuzné ve větší výši.
 • zavádí se odškodnění za ztrátu radosti z dovolené. Cestovní kanceláře budou muset klientovi zaplatit v případě, že nedodrží slíbené podmínky zájezdu.
 • bude možné žádat výrazně vyšší odškodnění za poškození či zničení věci, která má pro majitele citovou či jinou hodnotu.

bydlení, nájmy:

 • u vlastníků bytů se posílí důraz na spoluvlastnictví domu.
 • posílí se práva vlastníků bytů, například se budou moci dozvědět jména ostatních majitelů bytových jednotek.
 • bude možné uzavřít nájem na dobu určitou i neurčitou.
 • pokud si bude člověk pronajímat nebytový prostor k bydlení (a bude to uvedeno ve smlouvě), budou se na něj vztahovat práva nájemníka bytu.
 • nájemce bude moci chovat v bytu zvíře, bude mít možnost tam mít i sídlo podnikání.
 • bude možné převést nájem na dědice.
 • vypovědět člověka z nájmu ihned bude možné v případě, že alespoň tři měsíce neplatí nájem, když užívá byt k jinému než sjednanému účelu, nebo když výrazně poškozuje byt.
 • nájmy již částečně upravuje novela ministerstva pro místní rozvoj.
Zákon
Zdroj: ČT24