Podle Brožové je třeba přiznat soudní ochranu v rámci restituční tečky

Praha - Předsedkyně Nejvyššího soudu (NS) Iva Brožová na své dnešní tiskové konferenci komentovala nedávné rozhodnutí, kterým Nejvyšší soud částečně prolomil restituční tečku. Zemědělci, kteří poctivě získali od původních majitelů restituční nárok na půdu a chtějí na ní hospodařit, mohou podle verdiktu i po restituční tečce získat od státu pozemky do svého vlastnictví. Zákaz vydání půdy po ukončení restitucí se podle NS vztahuje pouze na spekulanty, nikoliv na rolníky se zájmem o obdělávání polí.

Ústavní soud v rámci abstraktní normativní kontroly zkoumal ústavnost restituční tečky a dospěl k závěru, že tato restituční tečka je protiústavní pouze pokud jde o původní oprávněné osoby či jejich dědice.

Brožová komentovala rozhodnutí Nejvyššího soudu, které jen zdánlivě přesahovalo rámec rozhodnutí Ústavního soud: „Dospěli jsme k závěru, že je třeba poskytnout soudní ochranu, a to z důvodu, že dochází k jakémusi porušení rovnováhy mezi obecným a veřejným zájmem na stabilizování majetkových poměrů, tedy na ukončení sporů vyplývajících z restitučních nároků podle zákona o půdě.“

Vydáno pod