Ministerstvo školství poprvé zruší soukromou vysokou školu

Praha - Ministerstvo školství poprvé zruší soukromou vysokou školu. O odejmutí státního souhlasu Pražskému technologického institutu, o.p.s. (PIT) rozhodne do dvou týdnů. Informaci sdělilo ministerstvo s tím, že doufá, že vedení školy splní slib a zajistí jinou vysokou školu svým 76 bývalým studentům. Škola už loni nezískala akreditaci jediného studijního programu Inženýrská ekologie, který vyučovala. Akreditační komise škole nevyhověla ani při schvalování přepracované verze programu na začátku dubna.

Původní akreditace pozbyla platnost 29. října 2007. Studenti se v rámci programu hlásili na obory Ochrana životního prostředí, Doprava a životní prostředí a Stavebnictví a životní prostředí. Obory se měly studovat prezenčně po dobu tří let a ukončeny měly být titulem bakalář.

Komise akreditaci neudělila mimo jiné proto, že škole chyběli kvalitní učitelé. „Vyučující s vědeckou hodností a odpovídající publikační a další tvůrčí činností nejsou kmenovými vyučujícími Pražského technologického institutu, o.p.s., ale jen externisty s velmi malým rozsahem úvazku,“ napsalo v podkladech MŠMT.

Škola je mrtvá, ať žije škola

Podle zákona o vysokých školách nemá ministerstvo, ale ani škola, povinnost zajistit studentům možnost dostudování. Škola zavázala postarat se o osud svých studentů. Vyjednává prý s pražskými soukromými školami o podmínkách, za nichž by tam mohli studenti nastoupit.

Ministerstvo chce do osudu studentů zasáhnout jen v „krajním případě“. Mohlo by například zprostředkovat jednání s rektorem ČVUT, které jako jediné v Praze poskytuje obdobný studijní obor Inženýrství životního prostředí v rámci bakalářského programu Stavební inženýrství. V takovém případě by prý ale ministerstvo muselo poskytnou ČVUT mimořádnou dotaci na vzdělávací činnost.

Studenti by se podle MŠMT mohli domáhat náhrady školného, a to i soudní cestou. Měli by se přitom odvolat na smlouvu, kterou s institutem podepsali. Ministerstvo nicméně obsah smluv nezná.

„Je třeba upozornit, že problém “co se studenty PIT„ nevzniká odejmutím státního souhlasu, ale vnikl již 29. října 2007, kdy pozbyla platnost akreditace. Od tohoto data nemůže PIT konat výuku, zkoušky, ani přiznávat akademické tituly,“ uvedlo ministerstvo školství. Na druhou stranu podle ministerstva však pozbytí platnosti akreditace není ze zákona o vysokých školách důvodem pro ukončení studia.

Vydáno pod