Vyjádření společnosti Diag Human k arbitráži

Společnost Diag Human potvrzuje, že dnešního dne převzala rozhodčí nález ve sporu o náhradu škody s Českou republikou. Náhrada škody jí byla přiznána ve formě ušlého zisku za dobu od 1. července 1992 do 30. května 2000 v částce 8.334,596.352 Kč přičemž více než polovinu této sumy činí úroky z prodlení. Tato suma představuje náhradu škody do dne 31. července 2007, od tohoto dne vzrůstá o další úrok z prodlení ve výši 1,287.877 Kč denně.

Obě strany sporu mají lhůtu 30 dní k podání žádosti o přezkum nálezu. Společnost Diag Human se rozhodne o podání návrhu na přezkum nálezu po podrobném prostudování jeho odůvodnění, nejpozději do konce této lhůty. V jejím rozhodování bude mít význam i postoj České republiky. Společnost Diag Human sděluje, že je připravena k okamžitému zahájení jednání se zástupci vlády ČR.

Společnost Diag Human si je vědoma nadále radikálně narůstající úrokové zátěže uznané náhrady škody, která jde v částce přes jeden milion korun denně k tíži veřejných rozpočtů České republiky.

Prohlašuje, že jako gesto dobré vůle jednostranně a podmíněně zastaví na dobu třiceti dnů úročení dlužné částky. Pokud se však vláda rozhodne odmítnout jednání a z politických ohledů prodloužit trvání sporu o další měsíce či roky, je společnost Diag Human připravena podat vlastní přezkumný návrh a prokázat další způsobenou škodu, než byla přiznána. Po celou dobu pak budou narůstat i úroky z prodlení.