Postup oprav a zpřístupnění kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích

Kostel sv. Antonína v Košticích, který nejméně 40 let chátral, prochází postupnou opravou. V letošním roce bude sdružením Vožekovo provedena úprava okolí kostela, oprava přístupové zídky a výsadba nových stromů. V měsíci březnu proběhla brigáda při odklizení starých stromů a klestí.

Kostel sv. Antonína v Košticích už nejméně 40 let chátral,  stále se zvětšující praskliny ve zdech svědčily o problémech se statikou. Církev neměla prostředky na jeho udržování a mohla jen přihlížet zkáze. Interiér naštěstí zůstal (až na několik lupičských výprav) neporušen, takže se věřící mohli scházet při bohoslužbách. Mimo církevního využití zde pořádala Anna Skalská několik vánočních koncertů.

Kostel v Košticích
Zdroj: ČT24/Irena Hellerová

Problémy se statikou vyvrcholily v r. 2008, kdy statik zakázal kostel  používat z důvodu obecného ohrožení. Obecní úřad v Košticích kostel odvodnil a průběžně opravoval střechu.

Neutěšený stav 250 let staré dominanty Koštic neumožňoval ho používat ke kulturním akcím, pro něž by byl nejvhodnějším prostorem.Tyto skutečnosti přiměly v srpnu roku 2010 několik nadšenců z Koštic a sdružených obcí, kterým nebyl osud kostela lhostejný, k založení přípravného výboru občanského sdružení ve složení Anna Skalská, Petra Karfíková, Irena Hellerová, aby bylo možno požádat Ministerstvo kultury ČR a Ústecký kraj o grant na statické zajištění kostela, případně shánět další dotace a příspěvky. V září 2010 pak byla svolána zakládající schůze občanského sdružení, které dostalo hlasováním název Vožekovo sdružení (začáteční písmena názvu obcí Vojnice, Želevice, Koštice, Vojničky). Hlavní náplní činnosti sdružení je záchrana kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích, dále činnost kulturní, ekologická, výchovná, sportovní. Na záchranu kostela byla  vyhlášena veřejná sbírka a sdružení pořádá různé kulturní a společenské akce, kde obyvatelé Koštic i okolí mohou přispět na opravu našeho svatostánku.

Díky obci Koštice  je zpracován geologický průzkum, projektová stavební a statická dokumentace, je vydáno stavební povolení – aby bylo možno přiložit k žádostem o finanční podporu a granty  potřebné dokumenty. S litoměřickým biskupstvím je uzavřena smlouva o zápůjčce kostela občanskému sdružení Vožekovo a vydána plná moc k veškerým opravám kostela. V současnosti obec obdržela potěšující zprávu, že biskupství litoměřické schválilo bezúplatný převod kostela obci Koštice.

V roce 2011 získalo Vožekovo sdružení dotaci od Krajského úřadu v Ústí n. L. ve výši 280.000,- Kč na první etapu opravy statiky kostela. Narušená statika kostela byla největším problémem a důvodem jeho uzavření veřejnosti. Na tuto akci přispěla i obec Koštice a Vožekovo sdružení ze svých prostředků (sbírka a výtěžky různých akcí). Základy kostela byly zpevněny pomocí ocelových vrutů.

V roce 2012 Ústecký kraj částkou 300.000,- Kč přispěl na druhou etapu opravy statiky. Za přispění obce Koštice a z vlastních prostředků Vožekova sdružení bylo provedeno stažení kostela ocelovými pláty a svorkami. V již zpřístupněném kostele se konala Noc kostelů, Dušičková slavnost, vánoční koncert atd. Prohlídka kostela komisí obci značně pomohla bodovat při soutěži Vesnice roku (krajské i celostátní kolo).

V letošním roce bude sdružením Vožekovo provedena úprava okolí kostela, oprava přístupové zídky a výsadba nových stromů za přispění Nadace VIA. V měsíci březnu proběhla brigáda při odklizení starých stromů a klestí.

Je mnoho dalších potřebných oprav, které  ještě čekají – oprava varhan, oprava hlavního trámu a hlavně nová omítka. Celkem už bylo proinvestováno přes 1.500.000,-Kč, v současné době Vožekovo sdružení doufá, že jeho cesta za záchranou a novým využitím kostela sv. Antonína Paduánského bude úspěšná a že osud této kulturní památky nezůstane lhostejný občanům Koštic a okolí i vzdáleným příznivcům. Ve spolupráci s obecním úřadem v Košticích a všemi koštickými spolky se bude sdružení snažit, aby cíle bylo dosaženo co nejdříve.

Irena Hellerová, Koštice