Nejvyšší soud ČR zahájil svou činnost v Brně

Brno - Nejvyšší soud České republiky, který je vrcholným orgánem soudní moci v České republice s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud či Nejvyšší správní soud, zahájil 10. září 1993 svou činnost v Brně. Do té doby zasedali zástupci vrcholné justiční instituce v Praze.

Po okresních, krajských a vrchních soudech je Nejvyšší soud České republiky čtvrtým a nejvyšším článkem soudního systému ČR. Rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutí odvolacích soudů a přezkoumává, zda soudy nižšího stupně postupovaly v souladu se zákonem. Zároveň tak plní svůj úkol sjednocovat rozhodnutí nižších soudů.

Nejvyšší soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Předseda a místopředseda jsou jmenováni prezidentem republiky. Soudcem Nejvyššího soudu, který rozhoduje podle vlastního svědomí a je vázán jedině zákonem, může být jmenován právník s nejméně 10letou odbornou praxí.

Sídlo Nejvyššího soudu ČR se nachází v budově bývalého Všeobecného penzijního ústavu na Burešově ulici, který byl postaven na místě bývalé Brandtovy továrny podle projektu Emila Králíka, profesora České vysoké školy technické v Brně. V roce 1986 zde byla podle projektu M. Steinhausera provedena nadstavba mansardového patra.

Vydáno pod