Hlavní body nového trestního řádu

Nejdůležitější změny, které má přinést nový trestní řád:

Posílení stran, zejména žalobců, v řízení před soudem:

 • Státní zástupce bude odpovědný za provedení důkazů, které prokážou vinu obžalovaného.
 • Soud bude mít povinnost doplnit dokazování pouze tehdy, když důkazy nezajistí obžalovaný a soud bude mít závažné pochybnosti o jeho způsobilosti se řádně hájit.
 • Zároveň se posílí i odpovědnost obhájce za náležitý výkon obhajoby.

Posílení práv poškozeného:

 • Ministerstvo vypracuje zvláštní zákon o obětech trestné činnosti zaměřený zejména na vytváření služeb pro poškozené a prevenci.
 • Poškozený bude mít právo na ohleduplné zacházení a na informace o svých právech v trestním řízení a o službách obětem trestných činů.
 • Poškozený bude moci podat stížnost proti zastavení trestního stíhání údajného pachatele nebo podat takzvanou subsidiární žalobu.
 • Poškozený bude moci požadovat nejen náhradu škody, ale i náhradu morálního zadostiučinění.
 • U vybraných trestných činů, jako je například pomluva, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti nebo poškozování spotřebitele, bude moci podat poškozený soukromou žalobu.

Zajištění větší ochrany obětí trestných činů:

Soud nebo státní zástupce bude moci uložit již v průběhu trestního řízení předběžná opatření, aby ochránil oběti zejména v souvislosti s domácím násilím a pronásledováním. Jde zejména o:

 • zákaz styku s poškozeným nebo jeho vyhledávání
 • zákaz styku s dalšími konkrétně vymezenými osobami
 • zákaz návštěv konkrétně vymezených míst, akcí nebo zařízení
 • příkaz zdržovat se v místě svého pobytu
 • příkaz nezdržovat se na určitém místě
 • zákaz vycestovat za hranice České republiky

Zajištění účasti svědků v hlavním líčení:

 • Policie bude moci na příkaz soudu zajistit svědka, který bez omluvy neuposlechne výzvu soudu nebo zmaří jednání. Bude ho moci zadržet na 48 hodin.
 • Zpřísní se úprava doručování písemností.

Zavedení institutu korunního svědka a spolupracujícího obviněného:

Státní zástupce bude moci přerušit a následně zastavit trestní stíhání obviněného, pokud to potřebuje k objasnění zvlášť závažného zločinu. Obviněný musí splnit následující podmínky:

 • oznámí žalobci skutečnosti, které významně přispějí k objasnění kriminálního činu spáchaného organizovanou skupinou
 • přizná se ke zločinu
 • vydá majetek získaný trestnou činností
 • nespáchá závažnější trestný čin než pomáhá objasnit
 • na kriminálním činu se nepodílel jako organizátor nebo návodce
 • nepřizná se k zločinu, kterým byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví
 • není zvlášť nebezpečný recidivista
 • Pokud člověk nesplní podmínky k tomu, aby se mohl stát korunním svědkem, ale přesto pomůže policii a státním zástupcům objasnit organizovaný trestný čin, může dostat mírnější trest.

Dohoda o vině a trestu:

Konečnou podobu ministerstvo upraví podle výsledků projednávání novely trestního řádu, která byla již schválena vládou.

Vydáno pod