Daně a pojištění z prázdninových brigád

Praha - Prázdniny jsou časem, kdy davy studentů hledají brigádu, která by jim vynesla alespoň malý příjem na přilepšení. Jenže i z příjmu z brigády ukusuje stát – student musí platit daně a v některých případech i sociální a zdravotní pojištění. Která z forem pracovněprávního vztahu, které připadají v případě brigády v úvahu, je pro studenta nejvýhodnější?

Předně je třeba upozornit, že způsob zdanění příjmů závisí nejen na zvoleném pracovněprávním vztahu, tedy typu smlouvy, ale i na tom, zda student podepíše u zaměstnavatele tzv. Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob neboli růžový formulář.

Dohoda o provedení práce

Ideální situace nastane tehdy, uzavřou-li obě strany dohodu o provedení práce (DPP), student podepíše již zmíněné prohlášení k dani a měsíční výdělek nepřekročí 10 000 korun.

Z příjmu zaměstnavatel vypočte zálohu na daň ve výši 15 %, ale vzhledem k uplatnění slevy na poplatníka (případně i na studium) vyjde daň nulová. Z výdělku se nesráží zdravotní ani sociální pojištění. Pokud by ovšem příjem převýšil 10 000 korun za měsíc, na způsobu výpočtu daně se nic nemění, nicméně z příjmu se sráží sociální a zdravotní pojištění.

Nemá-li student podepsáno prohlášení, nelze u zaměstnavatele uplatnit slevu na poplatníka a na studium. Je-li příjem do 5 000 Kč za měsíc, srazí se srážková daň ve výši 15 %. Tato daň je konečná a nelze ji žádat zpět v rámci daňového přiznání (tzv. konečná daň). Poněkud odlišná situace nastává při příjmu v rozmezí 5 000 Kč až 10 000 Kč. V takovém případě se srazí zálohová daň ve výši 15 %, kterou ale lze získat zpět odevzdáním daňového přiznání po skončení kalendářního roku (pro letošek do 31. března 2014), ve kterém student uplatní slevu na poplatníka a na studium (doloženo potvrzením školy). Při příjmu nad 10 000 Kč se v oblasti daní postupuje stejně jako při příjmu nad 5 000 Kč, jen opět musí student počítat s tím, že z jeho příjmu ukousne sociální a zdravotní pojištění.

Na závěr je třeba připomenout, že na základě dohody o provedení práce lze u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Zaměstnavatelů lze přitom mít v jednom roce více a u každého využít limit 300 hodin. Každá dohoda o provedení práce musí mít písemnou formu.

Dohoda o pracovní činnosti

Další možností pracovněprávního vztahu je uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ). Tato dohoda musí být také sjednána písemně. Počet postupně nebo souběžně uzavřených dohod není omezen. Z hlediska zdanění a placení sociálního a zdravotního pojištění jde o stejný případ jako uzavření řádného pracovního poměru. To znamená, že se daň počítá z tzv. superhrubé mzdy, tedy hrubé mzdy navýšené o 34 % a zaokrouhlené na 100 nahoru. Způsob zdanění je opět závislý na tom, zda student u zaměstnavatele podepíše růžový formulář prohlášení, či nikoliv. Jaké varianty mohou nastat?

Student podepíše prohlášení: Při výpočtu zálohy daně ve výši 15 % bude uplatněna sleva na poplatníka a sleva na studium (pokud student předloží potvrzení o studiu). V praxi to znamená, že student pravděpodobně nebude platit žádnou daň. Sociální a zdravotní pojištění z výdělku se platí na straně zaměstnance-studenta i zaměstnavatele.

Student nepodepíše prohlášení: Pokud je příjem v měsíci větší než 5 000 Kč, zaměstnavatel srazí zálohu na daň s tím, že nebude uplatněna sleva na poplatníka ani na studenta. O zaplacenou daň je ale opět možné zažádat v rámci ročního zúčtování nebo podáním vlastního daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě platí.

Peníze
Zdroj: René Volfík/ČTK

Pokud je příjem v měsíci menší než 5 000 Kč, bude z příjmů vypočtena a odvedena srážková daň ve výši 15 %. Tato daň je konečná, nepodléhá ročnímu zúčtování a nelze ji získat zpět v rámci daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se opět platí.

Výjimky z placení sociálního a zdravotního pojištění

Pokud by v případě DPČ byla ve smlouvě uvedená měsíční odměna menší než 2 500 Kč nebo nebyla ve smlouvě odměna vůbec uvedena, a ve skutečnosti byla do 2 499 Kč, nepodléhal by příjem odvodu sociálního pojištění. Jde totiž o zaměstnání tzv. malého rozsahu. Při tzv. krátkodobém zaměstnání – smluvně do 14 dnů, se sociální pojištění také neplatí. V tomto případě je ale potřeba dát pozor na opakované krátkodobé smlouvy u jednoho zaměstnavatele, kde je situace složitější. Zdravotnímu pojištění se lze vyhnout jedině v případě zaměstnání malého rozsahu (příjem do 2 499 Kč za měsíc).

Na závěr si připomeňme sumy, o které si může student daň snížit: Sleva na poplatníka na rok 2013 činí 24 840 Kč neboli 2 070 Kč měsíčně. Sleva na studium činí ročně 4 020 Kč, tedy 335 Kč měsíčně.