KSČM k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podpoříme domácí zemědělce a jejich kvalitní produkci, budeme bránit dalšímu záboru zemědělské půdy a jejímu ničení erozí, pesticidy aj.

Podporujeme rozvoj sítě maloobchodních provozoven vázaných na domácí zemědělce jako protiváhu zahraničním obchodním řetězcům. Požadujeme podporu kvalitní tuzemské potravinářské produkce, citelný postih klamavých informací o původu a kvalitě potravin a přísné normy kvality. Chceme dát investice na rozčlenění velkých lánů polí lesními pásy, do obnovy zničených lesů, revitalizace vodních toků a do spojové technické infrastruktury.
Místo gigantických investic na nová vodní díla preferujeme revitalizaci vodních toků a zvyšování retenční schopnosti půd. Podpoříme ekologickou krajinotvorbu, ekologické zemědělství s cílem zabránit zvyšující se erozi a utužení půdy, poklesu půdní organické hmoty vedoucí ke ztrátě přirozené úrodnosti a kontaminaci půdy pesticidy a těžkými kovy, důslednou kontrolu dávkování chemických prostředků pro ošetření půdy a plodin na ní pěstovaných.
Chceme posílit národní dotační zdroje pro rozvoj zemědělské prvovýroby (dotování podle výnosu), zvýšit ochranu zemědělského půdního fondu před zábory půdy, dotačně a daňově zvýhodnit výstavbu na již zastavěných a nevyužívaných plochách, zpřísnit podmínky obchodování s půdou, aby byla použita k základním účelům.