PRAMENY k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Centralizace pravomocí, moc soustředěná na jedno místo. Nesystematické rozdávání dotací, malá zpětná kontrola jejich využití. Nízká podpora obcí a regionů.

Centralizaci považujeme za negativní proces jak z pohledu politického, tak ekonomického. V politickém významu znemožňuje uplatnit kontrolní mechanismy občanů, vytváří předpoklady pro korupci a neodpovědnost politiků a úředníků. Usilujeme o vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj a vyšší podíl na rozhodování u obcí a regionů. Jako jediná cesta se nám jeví mechanismy decentralizace a občanská odpovědnost. Dotační programy uměle narušují trh a jeho fungování, proto by mělo být jejich udělování účelné a zpětně kontrolovatelné. Prosazujeme: zajištění systémové stability; vytvoření zemského uspořádání; změnu dělby kompetencí podle zásady subsidiarity (nahoru se nedeleguje nic, co není nezbytné); posílení pravomocí a odpovědnosti samosprávy (decentralizace); podporu regionální ekonomiky; revizi norem EU z pohledu výhodnosti a principu subsidiarity; změnu daňové soustavy a rozpočtového určení daní (peníze zůstávají tam, kde se reálně tvoří jejich hodnota). Odmítáme jakékoliv dotační mechanismy, které preferují vybrané subjekty trhu na úkor jiných a deformují trh. Podpora podnikání a inovací, odpovědné občanství – rozhodování v blízkosti občanů a pod kontrolou občanů.