Rekordní pokuta za černou stavbu v Hradci Králové

Hradec Králové - Historicky nejvyšší pokutu 560 000 korun udělil Stavební úřad v Hradci Králové nizozemské firmě CTP. Za to, že ignorovala příkazy zastavit nepovolenou stavbu skladů. Holanďané už dostali v Hradci Králové druhou pokutu. První za stejný delikt čtvrt milionu korun.

Černou stavbou skladů CTP se teď prohání jen vítr. Stavbaři odešli. Zato úředníci se vracejí. A stále častěji. „Stavební úřad potrestal investora za neukončení stavby a v podstatě pokračování v té stavbě i přes výzvy,“ uvedla Magdaléna Vlčková, mluvčí Magistrátu Hradce Králové. Společnost CTP pokutu podle svého zástupce Tomáše Zajíčka zaplatí. 

Podle informací ČT připravuje stavební úřad pokutu třetí. Firma poslední zákaz ignorovala a stavěla o tři dny déle. Někteří lidé si navíc stěžují, že v halách se dál staví za světla lamp přes noc. Podezření se ale neprokázalo. 

Holanďané požádali o dodatečné stavební povolení. Rádi by ho získali do 30 dnů. „Máme k dispozici všechny doklady, které jsou potřeba k vydání dodatečného stavebního povolení,“ konstatoval Tomáš Zajíček, zástupce společnosti CTP. Jde prý mj. i o souhlas dotčených úřadů, tedy železničářů a ČEZu. Černou stavbou totiž zasáhli do koridorů, kudy vedou koleje, sítě energetiků i plynařů.

Magdaléna Vlčková, mluvčí Magistrátu Hradce Králové potvrdila, že investor už žádost o dodatečné stavební povolení podal. „V příštím týdnu bude na stavbě učiněna kontrolní prohlídka včetně pořízení fotografií, kopií ze stavebního deníku, v podstatě ověření a pořízení důkazů nutných pro další stavební řízení,“ řekla Magdaléna Vlčková. „Na celé to řízení máme teď 60 dnů, pokud to je složitější případ, až 90 dnů,“ doplnila Magdaléna Vlčková. 

V červenci chce CTP nastěhovat první nájemce. Česká spořitelna, která tu má mít archív, už dala jasně najevo, že do černé stavby ale nevstoupí. „Pokud by město jakožto vlastník sousedních pozemků nedalo svůj souhlas, daná stavba nemůže být legalizována. Jestli takhle černá stavba projde, tak stavební zákon můžeme hodit do koše,“ konstatoval Pavel Škvrna z Hradce Králové-Svinar.

Před 10 lety se v Hradci Králové bourala chata, i když majitel chtěl zaplatit pokutu

Před deseti lety nařídil hradecký stavební úřad zbořit rekreační chatu. Petr Adamec zvelebil původní předválečné stavení, ale bez povolení ho rozšířil o 14 metrů čtverečních. I když nabízel statisícovou pokutu, úřad byl neoblomný a v říjnu 2005 šel dům k zemi. 

Právě s tímto případem teď budou lidé postup stavebního úřadu vůči Nizozemcům často srovnávat. Zda všem měří stejným metrem. 

Video Pokuta za černou stavbu v Hradci Králové
video

Pokuta za černou stavbu v Hradci Králové


Možnost žádat o dodatečné stavební povolení

§ 129 stavebního zákona

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby

a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32),

b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena,

(…)

(2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b). V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. (…) Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. (…)

(3) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení.

Zdroj: Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)