NP Šumava vstupuje do třetí dekády svého působení

Praha - Na území České republiky je možné nalézt čtyři národní parky. Ten největší, Národní park Šumava, má rozlohu šest set osmdesát metrů čtverečních. Osmdesát procent parku zabírají lesy, a tak je NP Šumava největším souvislým komplexem lesů ve střední Evropě s příznačnou přezdívkou „zelená střecha Evropy“. NP Šumava byl zřízen nařízením vlády ze dne 20. března 1991 a v současné době je zapsán i na seznamu UNESCO jako významná biosférická rezervace.

NP Šumava leží na hranicích České republiky s Rakouskem a Německem, a to na území Jihočeského (okres Prachatice) a Plzeňského kraje (okres Klatovy). Na německé straně na něj navazuje NP Bavorský les a na české straně je obklopen CHKO Šumava. Právě z ní byl v roce 1991 zřízen nařízením vlády. Účelem jeho vzniku bylo ochránit pestrou mozaiku unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer.

Park se rozprostírá na ploše šesti set osmdesáti kilometrů čtverečních a je tedy největším národním parkem v Česku. Souvislý komplex lesů, který tvoří osmdesát procent plochy, je největším ve střední Evropě. Domov zde nalézají desítky ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako jsou rys, los či tetřev. Některé druhy hmyzu se dokonce nevyskytují nikde jinde na světě, než právě v šumavských rašeliništích. To je také jedním z důvodů, proč je NP Šumava biosférickou rezervací UNESCO.

NP Šumava je rozdělen do tří zón, které reflektují stupně ochrany. Území první zóny je ponecháno přirozenému vývoji bez ovlivňování člověkem. V druhé zóně (největší) je cílem veškeré činnosti udržení přírodní rovnováhy a postupné přibližování stávajících ekosystémů přirozeným společenstvím, okrajová třetí zóna zahrnuje území člověkem značně pozměněná a střediska soustředěné zástavby.

Šumavský národní park je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. CHKO, která tvoří ochranné pásmo NP, má rozlohu devět set devadesát kilometrů čtverečních. Na jejím území jsou některé zvláště cenné části Šumavy - čtyři národní přírodní rezervace (Černé a Čertovo jezero, Boubín, Bílá strž, Velká Niva) a několik desítek přírodních rezervací a přírodních památek (celková plocha zvláště chráněných území v CHKO přesahuje šedesát kilometrů čtverečních, což je zhruba šest procent plochy CHKO). 

Oblast celé Šumavy patří mezi turisty k těm velmi populárním. Oblibě se těší především Jezerní slať, Prášilské jezero, Kvilda, Chalupská slať, Plešné jezero, Laka, Tříjezerní slať, pramen Vltavy, Poledník, divoký tok Vydry. Horní tok Vltavy je též oblíben vodáky. Na území CHKO leží i většina přehradní nádrže Lipno.