Čeština před kamerou (42)

V minulé Češtině před kamerou jsme si začali povídat o jednom slovu. Tím slovem bylo přeběhlík a vy jste dostali jakýsi domácí úkol. Za odpovědi a reakce vám všem děkuju. A teď k věci gramatické, resp. slovotvorné.

Je přeběhlík zvrhlík? A renegát Karl Kautsky.

Příponou -ík se v češtině odvozují názvy nositelů vlastností, jejichž nositeli jsou lidé (uprchlík). Názvy této kategorie tvoří početnou skupinu a jde o poměrně produktivní příponu. Jejich společným znakem je odvození od přídavných jmen nebo i sloves (mladý - mladík; uprchl - /uprchlý/ - uprchlík) a z toho vyplývající význam někoho nebo něčeho, co má příslušnou vlastnost. Nejde o jedinou příponu: (slepý: slep-ec) a v oblibě jsou zejména v mluvených projevech přípony expresivní: (hloupý: hlup-ák, chlupatý: chlup-áč, tlustý: tlusť-och, veliký: velik-án). Přeběhlík je tedy slovo, které je zcela regulérní, vytvořené systémově a počítá s ním i Slovník spisovné češtiny.

Pro úplnost a genderovou vyváženost dodávám, že pro ženy pak máme příponu -ice.

Pokud jste se zúčastnili naší „anketky“, pak si teď ověřte, co říká Český národní korpus.

Nejfrekventovanější jsou tato substantiva zakončená na -ík: mladík - básník - útočník - zákazník - důstojník – tajemník. Vzhledem k tomu, že korpus obsahuje hlavně beletrii a texty publicistické zhruba tak z 80. let, nedivte se, že důstojník předběhl třeba takového právníka. Myslím, že kdybychom se zaměřili jen na texty současné, právník by byl častější. Je otázka, jak by dopadl tajemník. To slovo je spjaté především s vyjadřováním socialistickým, ale daří se mu poměrně dobře i dnes.

A co bychom našli, pátrali-li bychom po tom, která ze slov zakončená na -ík jsou v korpusu zastoupena nejmíň? Tak tady byste koukali, co všechno se mi objevilo, takže přidávám snad jen to nejznámější: spomocník a objevují se i taková jména jako třeba: rozpadlík nebo úkladník.

V beletrii se můžeme s přeběhlíkem setkat už např. u Jaroslava Haška v jeho Švejkovi a první publicistický doklad pochází z roku 1998 z časopisu Lidé a země. V článku však nejde o přeběhlíka politického, ale akademického, který z jednoho oboru přeběhl k jinému.

Synonymicky nejblíž mají k přeběhlíkovi odpadlík, odrodilec, zrádce. Tahle podstatná jména však nejsou synonymy „úplnými“, nejpřesnějšími. Označují totiž spíš tzv. renegáta. A tím nejznámějším renegátem byl zřejmě renegát Karl Kautsky - německý sociální demokrat a ostrý kritik Velké říjnové revoluce - si prošel složitým vývojem. Začínal jako významný teoretik marxizmu. Ale to už se dostáváme někam jinam.

Přeběhlík je tedy zvrhlík, ale jen slovotvorně. Významově nikoli!? To už nechám na vás.

petr.vybiral@ceskatelevize.cz