Změna bydliště - a co TV poplatky?

Praha – Tzv. koncesionářské poplatky platit musíte, i kdybyste se na televizi třeba vůbec nedívali. Stačí jen, že televizor vlastníte. Jak je to ale s poplatky například v případě stěhování? A jasno diváci často nemají ani v tom, kdo platí poplatky v nájemním bytě. Padá tato povinnost na nájemníka, nebo pronajímatele?

 

Koncesionářský poplatek je zakotven v zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích. Od 1. ledna 2008 je výše televizních poplatků stanovena na 135 korun měsíčně. Z těchto poplatků je financován provoz a rozvoj České televize jako provozovatele takzvané veřejnoprávní služby. Podle zákona je poplatníkem každý, kdo vlastní televizní přijímač. Ale také ten, kdo sice není vlastníkem televizoru, ale kdo jej déle než jeden měsíc užívá. Za poplatníka se dokonce považuje i každý, kdo je napojen na odběr elektřiny, pokud neprokáže, že nevlastní televizor.

K televizním poplatkům by se poplatníci měli sami přihlásit. Být černým divákem se rozhodně nevyplatí. Za nenahlášený televizní přijímač nejen, že zaplatíte veškeré dluhy na poplatcích, ale ještě navíc i pokutu deset tisíc korun. Správný postup přihlášení najdete na speciálních webových stránkách ČT věnovaných poplatkům.

I přesto, že se televize snaží o poplatcích podrobně informovat, mezi diváky stále ohledně nich panuje řada nejasností. Svědčí o tom i množství dotazů, které na toto téma lidé zasílají do Poradny portálu ČT24. Na otázky, které nám čtenáři poslali, odpovídal vedoucí správy a vymáhání televizních poplatků České televize Petr Javorský.

Změnil jsem bydliště. Kam mám změnu adresy v souvislosti s placením televizního poplatku nahlásit a bude mi přidělen jiný variabilní symbol?

PJ: Pokud platíte televizi přes SIPO, je nutné změnu adresy nahlásit na pobočce České pošty, která vede evidenci SIPO. Pokud platíte televizní poplatky přímo na účet České televize, tedy váš variabilní symbol začíná třemi osmičkami, oznamte změnu bydliště do 15 dnů na adresu České televize, útvar televizních poplatků, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Oznámení můžete poslat také e-mailem na adresu poplatky@ceskatelevize.cz. Variabilní symbol vám zůstává stejný.

Koupil jsem loni v listopadu dům, stěhovat se do něj ale budu až v dubnu. Jsem povinen již dnes platit televizní poplatky?

PJ: Televizní poplatek se platí za domácnost, nikoliv za dům, každá domácnost ovšem platí pouze za jednu televizi. Jestliže tedy dnes vlastníte nebo užíváte televizní přijímač, musíte samozřejmě platit poplatek. Pokud tak činíte již na své současné adrese, je všechno v pořádku. Po přestěhování do nového domu si v evidenci poplatníků televizních poplatků změníte adresu - buď na České poště, nebo v České televizi, podle toho, jakým způsobem televizní poplatek platíte.

Jsem majitelkou poloviny domu, ve kterém už rok nikdo nebydlí. Přišla mi upomínka za televizní poplatky. Já se ale domnívám, že povinnost placení splňuji, bydlím v pronájmu a pronajímatel televizní poplatky řádně platí. Je ovšem pravda, že jsem televizi v domě neodhlásila. Jak mám nyní postupovat?

PJ: Nepodceňujte řešení vašeho problému, obecně po upomínce může být pohledávka vymáhána soudně. Každou pohledávku je třeba včas řešit. Konkrétně k vašemu problému s dlužnými poplatky za televizi, obraťte se písemně nebo na e-mailem na oddělení televizních poplatků České televize a uveďte všechny údaje z upomínky. Buďto bude neoprávněná pohledávka stornována, nebo si dohodnete například splátkový kalendář.

Babička řádně platí televizní poplatky přes SIPO. Před 14 dny se však přestěhovala do domova důchodců. Jaký je v takovém případě postup pro změnu?

PJ: V prvé řadě se informujte v domově důchodců. Pokud platí domov za všechny televize na pokojích, pak vaše babička již nic platit nemusí. Na jakékoliv pobočce České pošty jí vyřiďte odhlášku televize, vzhledem k tomu, že babička již není vlastníkem přijímače. Odlišný případ by ale nastal, kdyby klienti domova na svých pokojích užívali své vlastní televize a dům by poplatek nezajišťoval. Pak by se na poště řešila místo odhlášky změna adresy a platba by pokračovala stejně jako předtím.

Chystám se změnit trvalé bydliště. V nájemní smlouvě mám uvedeno, že v rámci záloh za služby jsou zahrnuty i poplatky za televizi. Musím se tedy k těmto poplatkům někde zaregistrovat, když už jsou pronajímatelem placeny?

PJ: Tato otázka má širší rozměr. Televizní poplatky by měla hradit každá domácnost sama za sebe. Někteří pronajímatelé bytů, aby měli klid a nechodili jim do bytů exekutoři, raději platí televizní poplatky za své nájemníky. Peníze za tyto poplatky si nechají zaplatit v nájmu za byt. Pokud ale televizní poplatky pronajímatelem placeny nejsou, jste vy jako uživatel televize povinen je hradit. Pro vlastní právní jistotu si nechte pronajímatelem sdělit, pod jakým variabilním symbolem nebo spojovacím číslem SIPO poplatky hradí, a zašlete dotaz s uvedením adresy bytu, jména pronajímatele a příslušeného variabilního symbolu. Obratem vám zjistíme, jestli je poplatek zaplacen.

Kde se mohu dozvědět dlužnou částku za televizní poplatky?

PJ: Výši případného dluhu za televizní poplatky vám sdělí oddělení televizních poplatků České televize, své dotazy můžete podávat telefonicky na čísle 261 133 885.

Je neslyšící člověk s průkazkou ZTP osvobozen od poplatků za televizi?

PJ: Podle zákona jsou od placení televizních poplatků osvobozeny osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou. Zdravotní stav se přitom posuzuje podle Přílohy k vyhlášce č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, samotná průkazka ZTP nárok na osvobození od poplatků nezakládá. Pokud platíte televizní poplatek prostřednictvím SIPO, osvobození ze zdravotních důvodů uplatníte na každé pobočce České pošty.