Hra s daněmi v roce 2008

Třebíč - Ke změnám v daňových zákonech dochází v menší či větší míře každý rok. Změny, ke kterým došlo počínaje rokem 2008, však nemají obdoby takřka od počátku 90. let. Hlavní změna spočívá v opuštění principu progresivního zdanění se sazbami od 12 do 32 procent a zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 procent.

  1. Zvýšení slevy na dani na poplatníka (ze 7 200 korun na 24 840 korun). Tuto slevu si mohou nově odečíst i důchodci.
  2. Zvýšení maximálního ročního daňového bonusu na vyživované děti (ze 30 000 korun na 52 000 korun).
  3. Zvýšení slevy na druhého z manželů bez příjmů (ze 4 200 korun na 24 840 korun).
  4. Zvýšení slevy na studenta (z 2 400 korun na 4 020 korun).
  5. Zrušení společného zdanění manželů. Tento v minulých letech velmi výhodný postup je částečně vykompenzován zvýšením slev na dani (body 1 - 3).
  6. U samostatně výdělečně činných osob (OSVČ) se zaplacené sociální a zdravotní pojištění vylučuje z výdajů. Toto zvýšení daňového základu je kompenzováno jednak zvýšením slev na dani, jednak jednotnou sazbou 15 procent.
  7. Jiný způsob výpočtu daňového základu u zaměstnanců: pro výpočet základu daně se příjem nesnižuje o sražené pojistné. Je to obdobné opatření, jaké bylo použito u OSVČ. Základem daně je navíc tzv. superhrubá mzda, tedy hrubá mzda navýšená o 35 procent. Toto zvýšení daňového základu je kompenzováno opět zvýšenou slevou na poplatníka.
  8. Sazby srážkových daní se sjednocují na 15 procent. To platí např. i pro příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Úhrn těchto příjmů za kalendářní měsíc od téhož plátce nesmí přesáhnout 7 000 Kč.

Toto byly jen některé změny, které přinesl rok 2008 při zdaňování fyzických osob. Jednou z mála jistot v naší nejisté budoucnosti je to, že i v dalších letech se dočkáme novelizací zákona o daních z příjmů. Doufejme, že jejich výsledkem nebude zvyšování daňové zátěže především u příjmově slabších skupin obyvatelstva. A nezapomínejme, že na reálnou životní úroveň má vliv nejen míra zdanění, ale i jiné důležité faktory, například sazby DPH a inflace.