Nový živnostenský zákon: nastanou živnostníkům lehčí časy?

Třebíč - Dnes vstupuje v platnost dlouho čekávaná tzv. velká novela živnostenského zákona. Jako velká je označována proto, že změny v ní obsažené nejsou kosmetického rázu. Spíše by se dalo říci, že se jedná o nový zákon, bereme-li v úvahu počet změn a přepracovaných či vypuštěných paragrafů. Abychom usnadnili orientaci v zákoně, přinášíme přehled zásadních úprav.

Novela usnadňuje vstup do podnikání

Za staré úpravy bylo třeba na každou živnost vystavit živnostenský list za správní poplatek 1000 korun. Podle novely nyní začínající podnikatel dostane jeden dokument - výpis ze živnostenského rejstříku pouze za jeden tisícikorunový poplatek (tzv. vstup do podnikání), který bude obsahovat všechny ohlášené živnosti. Termín pro zápis do živnostenského rejstříku se zkracuje z 15 dnů na 5.

Stávajícím podnikatelům jejich živnostenské listy či koncese nadále platí, dokud si sami nepožádají o výpis ze živnostenského rejstříku nebo nenahlásí nějakou změnu v podnikání.

Další živnosti nově zaregistrované již neznamenají pro podnikatele zaplacení další tisícovky, ale pouze správního poplatku ve výši 500 korun (jeden třeba i za více ohlášených živností či více koncesí).

Ruší se místní příslušnost k živnostenským úřadům

Podnikatel může nově ohlásit živnost, požádat o koncesi nebo nahlásit změnu v podnikání na jakémkoliv živnostenském úřadu, není již vázán na místně příslušnou pobočku. Umožnilo to zavedení společného informačního systému živnostenských úřadů, do kterého jsou zapojeny finanční úřady, sociální správa, zdravotní pojišťovny. Navíc umožňuje také dokonalejší fungování Centrálních registračních míst při živnostenských úřadech (fungovaly již před novelou).

Elektronické formuláře na CRM reálně zjednodušují administrativu a odbourají běhání po úřadech. Formuláře jsou nyní méně rozsáhlé a elektronickou cestou putují na výše uvedené instituce. Díky informačnímu systému již podnikatel nemusí dodávat výpis z rejstříku trestů, protože tuto informaci si může živnostenský úřad doplnit sám. Zahájení podnikání a provádění změn v podnikání je tak nyní pro podnikatele výrazně jednodušší.  

Změna ve struktuře živností

V novelizovaném zákoně se oproti původní úpravě snížil počet živností. Řada živností se sloučila do jedné, u jiných se zjednodušení dosáhlo pouze zpřesněním definice tak, aby více odpovídala praxi. Do jedné živnosti byly sloučeny dřívější živnosti volné. Řada řemeslných či vázaných se přesunula do živnosti volné, podobně některé koncesované živnosti se přesunuly do živností vázaných. Omezila se řada živností vyžadujících odbornou způsobilost. Významnou změnou je zrušení, případně výrazné zkrácení praxe tam, kde doposud byla zákonem požadována.

Změny v dělení živností

Živnosti ohlašovací se stále dělí na řemeslné, vázané a volné. Vedle nich zůstává i nadále zachována skupina živností koncesovaných. Došlo ale k řadě změn. V případě řemeslných živností spočívá změna v tom, že již k jejich vykonávání není nutná (ve většině případů) praxe v oboru, postačí pouze odborná způsobilost. Živnosti vázané prošli především výraznou redukcí počtu, mnoho z nich se spojilo do jedné.

Podobně jsou na tom živnosti volné, ze kterých zbyla pouze jedna definovaná jako výroba, obchod a služby, které nepatří do žádné jiné skupiny. V rámci této živnosti je uvedeno 80 oborů činností, pro jejichž provozování postačuje splnění všeobecných podmínek, tedy dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Za bezúhonného se nepovažuje takový člověk, který byl v minulosti pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin na dobu minimálně jednoho roku nebo tento čin spáchal v souvislosti s podnikáním.

Platná novela živnostenského zákona možná nesplnila všechna očekávání podnikatelů, rozhodně ale obsahuje řadu pozitivních kroků. Kladně se hodnotí především usnadnění vstupu do podnikání, snížení počtu živností a rušení či zkracování požadované praxe před vstupem do podnikání. Čas ukáže, jak se novela projeví v praxi.