Rodina se rozpadla a alimenty zatím nejsou - co s tím?

Příbor - Rozpad rodiny je v životě dítě silně zátěžovou situací. Někdy ji ale ještě může zkomplikovat nedostatek finančních prostředků, protože rodič, v jehož péči se děti ocitly, nemá dostatečný příjem. Soudům obvykle trvá delší dobu, než stanoví výši alimentů, a tak může mít rodič, který se o děti stará, mít problém uživit je. Co si rodič v takové situaci může počít?

Vyřešit porozvodovou finanční krizi mohou pomoci překonat dávky pomoci v hmotné nouzi, které poskytují sociální odbory městských úřadů. Tyto dávky svým charakterem nahradily v minulosti vyplácené dávky sociální potřebnosti - lidově nazývané doplatky do životního minima.

Důležitá je snaha řešit situaci vlastním přičiněním

V mnoha ohledech však došlo ke zpřísnění při posuzování potencionálních poživatelů těchto dávek. Stát se snaží, aby se dávky dostaly skutečně jenom k těm potřebným, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Jedním z jeho hlavních cílů je motivovat občany, kteří se ocitli ve stavu nouze, aby se snažili svou situaci řešit vlastním přičiněním, ať již hledáním vhodného zaměstnání, uplatněním zákonných nároků (např. na výživné - tato podmínka je v případě „čekatelů“ na rozsudek soudu splněna),  využitím majetku, který občan vlastní apod.  Jedním z dalších důležitých faktorů, ke kterým se ve výrazné míře přihlíží, jsou náklady na bydlení, jejich přiměřenost i prokázání jejich hrazení.

Co se týče posuzování příjmu žadatele a jeho rodiny, vychází se z čistého příjmu za poslední 3 měsíce. V případě, že došlo k měsíci, ve kterém si žadatel o dávky požádá, k podstatnému poklesu příjmu, je možné vycházet z příjmů v tomto aktuálním měsíci.  V případě rodin s nezaopatřenými dětmi je společně posuzována celá rodina. Životní minimum na jednoho člověka v současnosti činí 3 126 korun. Výši životního minima rodiny si lze orientačně spočítat na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí

Druhy dávek v hmotné nouzi

V systému dávek pomoci v hmotné nouzi jsou zahrnuty tři druhy dávek:

  • příspěvek na živobytí - svým charakterem je určen především kúhradě stravy a ostatních základních nezbytných životních potřeb
  • doplatek na bydlení - slouží kúhradě nákladů na bydlení
  • mimořádná okamžitá pomoc - jednorázový příspěvek, který má pomoci vurčitých, vzákoně přesně specifikovaných situacích. Dávka může dosáhnout až 1000 korun, součet poskytnutých dávek ale nesmí vkalendářním roce přesáhnout čtyřnásobek životního minima.

Důležité upozornění na závěr

Protože není možné dávky pomoci v hmotné nouzi přiznat zpětně, není dobré s žádostí o ně dlouho otálet. Pokud příjmy rodině nedostačují, měla by se proto obrátit na příslušný sociální odbor co nejdříve.