Firmu opouští jeden ze společníků, co s tím?

Třebíč - Ukončení účasti společníka může mít různé důvody a několik možných řešení. Někdy chce společník opustit firmu dobrovolně, jindy neplní své povinnosti a chtějí se ho zbavit jeho kolegové. Postup při dobrovolném i nedobrovolném odchodu je však značně komplikovaný a firma mu musí věnovat velkou pozornost. Jaké jsou zákonné možnosti odchodu společníka z firmy a na co by se v takovém případě nemělo zapomenout?

O ukončení účasti usiluje sám společník

V případě, že ukončit účast ve společnosti chce společník sám a souhlasí s tím všichni nebo většina ostatních, lze situaci řešit převodem obchodního podílu nebo dohodou o ukončení účasti. Obchodní podíl lze převést na jiného společníka nebo na všechny zbývající. Pokud to společenská smlouva umožňuje, lze podíl převést i na třetí osobu. Smlouva musí být vyhotovena v písemné formě, nabyvatel obchodního podílu musí přistoupit na společenskou smlouvu a podpisy nabyvatele i převodce musí být úředně ověřeny.

V případě, že obchodní podíl přechází na společnost. Musí s dohodou souhlasit všichni společníci. Valná hromada rozhodne, jak naložit s uvolněným podílem: Lze jej převést na jiného společníka nebo na třetí osobu. O vklad bývalého společníka lze také snížit základní kapitál. Třetí možností je rozdělení obchodního podílu mezi zbývající společníky za úplatu ve výši vypořádacího podílu.

Ukončení účasti soudem a smrtí

Dalším možným způsobem ukončení účasti je návrh společníka, aby soud ukončil jeho účast ve společnosti v případě, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval.

Účast společníka končí též jeho úmrtím. Dědic získá buď obchodní podíl na společnosti nebo vypořádací podíl v závislosti na to, zda se stane nebo nestane společníkem.

Ukončení účasti společníka proti jeho vůli

Komplikovanější, ale ne neobvyklá je situace, kdy účast společníka chtějí proti jeho vůli ukončit zbývající společníci. Důvody mohou být různé, zpravidla neshody mezi společníky, někdy až bojkot činnosti firmy ze strany společníka. Zde se tedy jedná o ukončení účasti formou vyloučení společníka.

Toto je možné ve dvou případech:

  • Vyloučení valnou hromadou vpřípadě, že společník je vprodlení se splácením svého vkladu nebo příplatky mimo základní kapitál. Společnost musí společníka vyzvat ke splnění povinností ve lhůtě, která musí být minimálně 3 měsíce. Teprve nesplnění povinností vtéto lhůtě je důvodem pro vyloučení společníka ze společnosti.
  • Vyloučení společníka soudem pro závažné porušování svých povinností. Pro toto existuje několik podmínek: Společník byl vyzván ke splnění svých povinností, byl písemně upozorněn na možnost vyloučení a ani poté své povinnosti soustavně nebo opakovaně neplní. Snávrhem na vyloučení musí souhlasit společníci, jejichž vklady činí minimálně polovinu základního kapitálu. Návrh na vyloučení musí dát společnost, nikoli společníci svým jménem.

V obou případech obchodní podíl přechází na společnost  a ta o něm následně rozhodne. Vyloučenému společníkovi náleží vypořádací podíl. Z výše uvedeného vyplývá, že možnosti vyloučení společníka jsou omezené a výsledek sporu nemá v rukou společnost, ale nechtěný společník.

Alegorie Spravedlnosti
Alegorie Spravedlnosti