Jak vyplnit daňové přiznání?

Praha - Termín pro podání daňového přiznání se kvapem blíží, a tak snad nebude na škodu uvést pár základních informací, jak na daně. Změn pro rok 2008 nebylo málo, ale na žádné bychom neměli prodělat. Mezi hlavní z nich patří především jedna patnáctiprocentní sazba daně a s ním spojené zrušení společného zdanění manželů (nemá při jedné daňové sazbě smysl), dále změny slev na dani a zrušení minimálního základu daně. Poslední zásadní změnou je nově zavedený fakt, že sociální a zdravotní pojistné nesnižuje daňový základ.

Vyplnění pozměněného formuláře nebude příliš složité, ať už v konfiguraci tužka - kalkulačka - papír nebo s využitím mnohem příjemnější varianty vyplnění na počítači. Zde je možný postup prací:

Kdy podáváme přiznání?

Během roku jsme měli souběžně více zaměstnavatelů nebo si chceme sami provést roční zúčtování záloh na mzdy nebo máme některý z následujících příjmů:

 • z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. advokáti, lékaři, umělci, spisovatelé, sportovci)
 • z kapitálového majetku (nejčastěji úrokové příjmy, podíly na zisku)
 • ostatní (příležitostné, nahodilé příjmy)

Které příjmy nedaníme

Příjmy od daně osvobozené nebo již zdaněné, jako například:

 • příjmy podléhající srážkové dani (např. z dohod o provedení práce)
 • přivýdělek ke svému zaměstnání do výše max. 6 tisíc korun
 • příležitostné příjmy nepřevyšující 20 tisíc korun
 • výhry v loteriích a sázkách podle loterijního zákona

Daňové přiznání

Potřebný formulář si vyzvedneme na finančním úřadě nebo (a to doporučuji) stáhneme neplacenou či placenou internetovou verzi, která provádí řadu výpočtů, usnadňuje práci, omezuje vznik chyb a obsahuje potřebné přílohy. Na vyplnění a podání daňového přiznání máme čas do 31. března 2009.

Postup vyplnění přiznání

(Uvádím náplň jen některých zapeklitých řádků, spoléhám na určitou jednoduchost a kvalitu formuláře a pokynů k vyplněnía na vaši šikovnost.)

a) 1. strana -  osobní údaje

b) příloha číslo 1 pro příjmy z podnikání

Podkladem je závěrka daňové evidence (výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích), případně účetnictví. Do příjmů na řádku 101 nezahrnujeme příjmy z kapitálového majetku (úroky), které jsou samostatným základem daně (řádek 38 přiznání). Výdaje na řádku 102 uplatňujeme ve skutečné výši nebo procentem z příjmů. Pokud se rozhodneme pro procentní odpočet, potom platí následující pravidla:

 • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství - 80 procent
 • řemeslné živnosti - 60 procent
 • ostatní živnosti - 50 procent
 • příjmy z jiného podnikání (advokáti, lékaři, nezávislá povolání) - 40 procent.

Ve výdajích již nelze uplatnit platby na sociální a zdravotní pojištění. Pokud jsme za rok 2007 uplatnili výdaje ve skutečné výši a za rok 2008 uplatňujeme výdaje v procentech z příjmů, je nutné formou dodatečného daňového přiznání za rok 2007 upravit daňový základ o pohledávky, závazky a zásoby.

Řádek 106 obsahuje položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jedná se zpravidla o odpisy dlouhodobého majetku nebo o podíl leasingových splátek připadajících na zdaňovací období.

c) příloha č. 2 pro příjem z pronájmu a ostatní příjmy

Výdaje lze uplatnit v prokazatelné výši nebo ve výši 30 procent z příjmů.

d) 2. strana - daňový základ, nezdanitelné části základu daně, daň

Podle Potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů vyplníme řádky 31 až 34. Dosadíme do příslušných řádků dílčí základy daně ze závislé činnosti (zaměstnání), z příloh číslo 1 a 2 a z kapitálového majetku. Pokud budeme daňový základ snižovat o ztrátu minulých let, musíme vyplnit přílohu pro poplatníky uplatňující tuto odčitatelnou položku. Pak vypočítáme základ daně.

Ve 3. oddíle uvedeme položky snižující daňový základ. Doklady prokazující nárok získáme automaticky, zašlou nám je pojišťovny, penzijní fondy, hypoteční banky či stavební spořitelny, nebo na vyžádání od odborové organizace, obdarované organizace v případě darů nebo transfuzní stanice při dárcovství krve. Základ daně zaokrouhlený na stovky dolů zdaníme 15procentní sazbou.

e) vyplníme 3. stranu - slevy na dani a daň

Údaje o manželce (manželovi) vyplňujeme jen v případě, že na ni (něj) uplatňujeme slevu 24 840 korun v případě, že nemá vlastní příjem převyšující 68 000 korun. Sleva na poplatníka činí 24 840 korun a na rozdíl od ostatních slev se ničím nedokládá.

Tabulka 2 obsahuje údaje o dětech, žijících ve společné domácnosti s poplatníkem, pokud na ně budeme uplatňovat daňové zvýhodnění. Roční výše na jedno dítě činí 10 680 korun. Nárok vzniká již v měsíci narození dítěte. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani popř. daňového bonusu.

V 7. oddílu - placení daně, vložíme zaplacené zálohy na daň podle potvrzení od všech zaměstnavatelů a podle pokynů spočítáme na řádku 91 doplatek nebo přeplatek daně.

f) vyplníme 4. stranu

Vyplníme počty uvedených příloh, případně další přílohy zde neuvedené. Doplníme datum a podpis. V případě přeplatku vyplníme žádost o jeho vrácení.

Specifika internetového formuláře

Součástí internetového formuláře daňového přiznání mohou být i přehledy o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2008. To oceníme tehdy, máme-li příjmy z podnikání, pronájmu nebo ostatní příjmy. Tyto formuláře přebírají řadu údajů z přiznání a jejich správné vyplnění nebude jistě žádný velký problém.

Tak, máme hotovo, zbývá zaplatit státu, co mu patří, a můžeme se těšit, co nového v daních nám přinese rok 2009.