Finanční zabezpečení vdov a sirotků

Praha - Sociální síť našeho státu slouží především „k zachycení" potřebných v různých tíživých situacích, které mohou v lidském životě nastat. Jednou z poskytovaných podpor je finanční zabezpečení v případě úmrtí manžela a živitele rodiny. V takové situaci vzniká pozůstalé manželce nárok na vdovský důchod, nezaopatřené dítě pak od státu dostane důchod sirotčí.

Vdovský důchod

Na vdovský důchod mají nárok manželka (tedy ne například družka, a to ani v případě dlouholetého společného života).  Vdovský důchod je standardně vyplácen po dobu 1 roku od smrti manžela, dále pak pouze v zákonem stanovených případech, z nichž jedním je mimo jiné péče o nezaopatřené dítě. To znamená, že dokud dítě studuje, pobírá také jeho matka vdovský důchod.

Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství, v tomto případě pak má vdova nárok na jednorázovou výplatu důchodu ve výši 12 měsíčních splátek.

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je vyplácen nezaopatřenému dítěti. Jako nezaopatřené dítě se posuzuje dítě ve věku do 15 let, a poté studující dítě nejpozději do 26 let. Jako nezaopatřené lze rovněž posuzovat dítě ve věku do 18 let, které je vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů (případně osvojitelů). Sirotčí důchod je poskytován po celou dobu, po kterou dítě plní podmínky nezaopatřenosti. Dříve skončí jedině v případě, že je dítě osvojeno.

Kolik stát vdovám a sirotkům platí?

Co se týče výpočtu jak vdovského, tak i sirotčího důchodu, platí zde, že nárok na sirotčí důchod je po rodiči, který ke dni smrti už pobíral nějaký důchod nebo by splnil podmínky nároku na starobní či invalidní důchod. Pokud tedy zemřel člověk, který ještě nebyl důchodce, je mu ke dni smrti důchod vypočten, a z něj pak dále vypočítán sirotčí a vdovský důchod.

U osob, které ještě nedosáhly důchodového věku pro odchod do starobního důchodu, se vychází z invalidního důchodu.

Problémem je, že u invalidního důchod je potřeba splnit podmínku účasti na důchodovém pojištění v rozsahu minimálně 5 let v posledních 10 letech. Pokud rodič normálně pracoval, nic se neděje, děti po něm sirotčí důchod dostanou. Ale pokud například pracoval na černo či byl dlouhodobě veden v evidenci úřadu práce, může nastat situace, že nárok na invalidní důchod nevznikne a tím pádem pak pozůstalým nevznikne ani nárok na sirotčí či vdovský důchod.

Výše vdovského důchodu

základní částka 2 170 korun + 50 procent z procentní výměry důchodu zemřelého

Výše sirotčího důchodu

základní částka 2 170 korun + 40 procent z procentní výměry důchodu zemřelého

Bližší informace k nároku na důchody lze získat na okresních správách sociálního zabezpečení (v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení), tyto úřady sídlí v bývalých okresních městech.