Jak si poradit s daní z převodu nemovitostí?

Praha - Daň z převodu nemovitostí spolu s daní dědickou a darovací patří do zvláštní skupiny daní. Předmětem daně zde není příjem nebo majetek, ale převod majetku. Daň je třeba odvést při úplatném převodu nemovitosti, tedy především při prodeji, aukci či dražbě, ale rovněž při výměně nemovitostí. Daň se v takovém případě ovšem neplatí dvakrát, nýbrž se výměna považuje za jeden převod. Daň se pak vybere za nemovitost, jejíž cena je vyšší.

Kdo platí daň

Daň z převodu nemovitostí platí (až na vyjímky) prodávající. Nabyvatel je ručitelem. V určitých případech však platí daň nabyvatel (nabytí nemovitosti v dražbě, při exekuci, zrušení právnické osoby s likvidací a podobné případy).

Základ daně a sazba daně

Při prodeji je základem daně buď cena sjednaná (kupní), nebo cena odhadní (je nutné si nemovitost nechat ocenit znaleckým posudkem), a to vždy ta vyšší z nich. Pro finanční úřad nelze použít odhad, který byl zpracován pro banku poskytující úvěr či hypotéku z důvodu jiné metodiky stanovení ceny. Při koupi nemovitosti v aukci či dražbě je základem daně cena dosažená vydražením.

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Sazba daně činí 3 procenta ze základu daně. Při základu například 1 500 000 korun tedy zaplatíme daň ve výši 45 000 korun. Pokud je ale nemovitost levná a prodávající si spočítá, že daň, kterou má zaplatit, je nižší než 100 korun, není třeba platit nic. Daňové přiznání se ovšem i v tomto případě podat musí. Toto je však spíše teoretická možnost, protože cena nemovitosti by v takovém případě musela být jen 3 300 Kč.

Daňové přiznání a placení daně

Daňové přiznání podává prodávající na finančním úřadě, který je místně příslušný k dané nemovitosti. Nerozhoduje tedy místo bydliště prodávajícího. Kdo ve skutečnosti daň zaplatí, zda prodávající, či kupující, je v zásadě jedno. V praxi je možné se setkat se smluvním ujednáním, že daň zaplatí kupující. Nic to ovšem nemění na tom, že přiznání podává prodávající (podle zákona o správě daní a poplatků není daň přenositelná na jinou osobu) a na jeho rodné číslo nebo IČO je daň nutné zaplatit, i když to již může udělat kdokoliv, například kupující.

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla nemovitost zapsána do katastru nemovitostí, bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví v dražbě, nabylo právní moci jiné rozhodnutí o nabytí vlastnictví nebo nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu nemovitosti, která není vedena v katastru nemovitostí. Spolu s přiznáním je třeba doložit i ověřenou kopii smlouvy či jiné listiny, která dokládá vlastnictví nemovitosti, a dále znalecký posudek o ceně. Daň z převodu nemovitostí je splatná ve stejné lhůtě pro podání daňového přiznání.

A rada na závěr: Nezapomeňte, že pokud se jedná o prodej nemovitosti, který je v podílovém nebo bezpodílovém vlastnictví (např. společné jmění manželů), podává daňové přiznání každý za sebe a ze svého podílu.