Na důchod do ciziny – jak o něj nepřijít?

Praha – Těšíte se na důchod? A máte v plánu přestěhovat se za dcerou do Ameriky a konečně se věnovat vnoučatům? Nebo chcete i v důchodu pracovat, ovšem nejlépe v kavárně v centru Paříže nebo na pláži v Karibiku? Pokud plánujete léta odpočinku strávit za hranicemi, nezoufejte, pokud vám byl nárok na starobní důchod přiznán, můžete se odstěhovat třeba až na kraj světa a o důchod nepřijdete.

Přestěhováním do ciziny český důchodce nárok na výplatu důchodu rozhodně neztratí. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mu ho bude i nadále vyplácet do místa jeho nového bydliště. Je ale třeba, aby se k čerpání důchodu v zahraničí přihlásil. „Ve všech těchto případech se podmínky nároku na výplatu důchodů ověřují tiskopisem 'Potvrzení o žití',“ upozorňuje mluvčí ČSSZ Kamil Vařeka. Tiskopis je dostupný na webu ČSSZ, vyplněný a vlastnoručně podepsaný s úředně ověřeným podpisem jej nejméně jedenkrát ročně musíte zaslat České správě sociálního zabezpečení.

Pokud pracujete v zahraničí, stejně jako u nás nemusíte kvůli žádosti o důchod rušit pracovní poměr. „Starobní důchod je možné přiznat i pobírat, i když důchodce setrvá nadále v pracovně právním vztahu na dobu neurčitou,“ uvedl Vařeka. „A nezáleží na tom, zda je výdělečná činnost vykonávána v ČR, nebo v zahraničí,“ dodal. Je ale vaší povinností zaměstnavateli oznámit, že jste se stali poživateli starobního důchodu.

Pokud jste část života pracovali v zahraničí a nyní chcete důchod pobírat v Česku, je třeba nejprve rozlišit, zda tento stát je členským státem Evropské unie, nebo státem, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení (tzv. smluvní stát), anebo zda jde o stát, se kterým ČR žádnou smlouvu o sociálním zabezpečení uzavřenou nemá (tzv. nesmluvní stát).

Evropská unie

Vstupem České republiky do Evropské unie se začalo na ČR vztahovat evropské právo sociálního zabezpečení. Právní předpisy a nařízení koordinují národní sociální systémy a jsou založeny na čtyřech základních principech: principu rovného zacházení, aplikace právního řádu jediného státu, sčítání dob pojištění a zachování nabytých práv.

„Princip sčítání dob pojištění, který je nejvýznamnějším koordinačním principem, znamená, že pokud doba pojištění získaná podle právních předpisů jednoho smluvního státu nebude dostačující pro vznik nároku na důchod, budou se pro nárok na důchod brát v úvahu i doby pojištění získané ve druhém smluvním státě, a to v rozsahu, ve kterém se časově nepřekrývají,“ vysvětlil mluvčí ČSSZ.

Jestliže získáte dobu pojištění potřebnou pro nárok na důchod v jednom státě bez přihlédnutí k cizím dobám pojištění, bude vám přiznán tzv. plný důchod. Jeho výše pak bude určena pouze na základě vnitrostátních právních předpisů. Pokud získáte v některém státě nárok na důchod pouze s přihlédnutím k cizím dobám pojištění, bude vám přiznán tzv. dílčí důchod.

„Každý smluvní stát tedy přiznává a vyplácí důchod jen za doby pojištění, které pojištěnec získal na jeho vlastním území,“ sdělil Vařeka.

Žádost o důchod se podává obvykle ve státě bydliště. Pokud tedy momentálně žijete v Česku, žádost o důchod podejte na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Pracovníci OSSZ vám pomohou potřebné dokumenty vyplnit a poté je předají příslušným institucím členských států, ve kterých jste byli pojištěni, aby mohly rozhodnout o vašem nároku.

Smluvní cizina

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení jsou většinou založeny na stejných principech jako evropská koordinační nařízení. Podmínky nároků na dávky, osoby, na které se dané smlouvy vztahují, a oblasti, které smlouvy upravují, se však mohou stát od státu lišit. Úplný seznam dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela, včetně jejich rozsahu a doby platnosti, naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Nesmluvní cizina

„V případě, že jste pracovali v takzvaném nesmluvním státě, doby zaměstnání (pojištění) získané v tomto státě, se pro nárok na důchod z ČR nezapočítávají,“ podotkl Vařeka. Nárok na důchod bude v tomto případě posuzován výhradně podle českých právních předpisů. Na období, kdy jste byli pojištěni v nesmluvním státě, se tedy v České republice pohlíží jako na nepojištěné období.

„Pokud chcete předejít tomuto riziku a zajistit si účast na českém důchodovém pojištění i po dobu výkonu výdělečné činnosti v nesmluvní cizině, máte možnost se v ČR přihlásit k tzv. dobrovolnému důchodovému pojištění,“ doporučil Vařeka. Doba, po kterou si budete platit dobrovolné důchodové pojištění se pak započte do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod z ČR.

Eura
  • Eura autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1783/178299.jpg
  • Lidé na pláži autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/920/91968.jpg