Hlásit, nebo nehlásit změny v projektu stavby?

Praha - Začali jste stavět domek a v průběhu stavebních prací jste zjistili, že obývák by mohl být o něco menší a v kuchyni se naopak nepohnete, že by se vám hodilo nějaké okno navíc, nebo že nad garáží je příhodné místo pro terasu? Nevěšte hlavu, většina těchto změn se dá řešit i během výstavby, je však třeba tyto změny nahlásit na příslušných úřadech, aby vás později někdo nenařkl, že jste se odchýlili od projektové dokumentace, stavebního povolení případně dokonce od územního rozhodnutí. V dalším článku z naší série o stavbě rodinného domu vám poradíme, jak na to.

Nepodstatné odchylky

Pokud při provádění stavby došlo pouze k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci, lze tyto drobné změny nahlásit velmi jednoduše. Postačí totiž, když dokumentaci skutečného povolení stavby předložíte stavebnímu úřadu až spolu s oznámením o užívání stavby (dříve tzv. kolaudace). Tato dokumentace nemusí být zpracována autorizovanými architekty ani inženýry.

Drobné odchylky budou takové, kterými se nemění účel užívání stavby, nezasahuje se do veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy a nezasahuje se do právem chráněných zájmů účastníků řízení. Takže tímto způsobem nelze např. nahlásit vybudování okna ve zdi v hranici s pozemkem souseda, neboť by mohly být dotčeny jak zájmy tohoto souseda, tak zájmy chráněné požárně bezpečnostními předpisy, protože by se změnil požárně bezpečnostní prostor atd.

Schválení změny zápisem do stavebního deníku

Stavební úřad může změnu schválit také pouhým zápisem do stavebního deníku při kontrolní prohlídce stavby a podle okolností ji vyznačit též v ověřené projektové dokumentaci. To ale jen v případě, jestliže dojde k závěru, že se změna stavby nedotýká práv účastníků stavebního řízení, podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy anebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí. To samé může udělat autorizovaný inspektor, byla-li stavba povolena ve zkráceném stavebním řízení.

Větší změny se neobejdou bez žádosti na stavební úřad

Jedná-li se však o jakoukoli podstatnou změnu stavby, je nutné, abyste podali odůvodněnou žádost o její povolení na stavební úřad. Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení. K žádosti připojíte projektovou dokumentaci změn stavby, nebo kopii ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.

Vaší žádost stavební úřad projedná s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního, případně územního řízení, nebo zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, a rozhodne o ní. Řízení probíhá podobně jako stavební řízení případně jako územní řízení, pokud se odchýlíte také od územního rozhodnutí. Změnu stavby lze projednat a povolit též ve zkráceném stavebním nebo územním řízení. Změnu ohlášené stavby lze provést na základě souhlasu stavebního úřadu s jejím ohlášením, tedy stejně jako ohlášení samotné.

Poradit se se stavebním úřadem není nikdy na škodu

Vždy je dobré zvážit, jak moc nepodstatná je odchylka nejen pro vás jako stavebníka, ale také třeba pro sousedy, kteří se proti větším změnám budou bránit. V každém případě je lepší se předem poradit na stavebním úřadě, co bude považováno za nepodstatnou odchylku a co již za změnu stavby. Nedoporučujeme spoléhat na to, že změna při kolaudaci nějak projde anebo že si jí snad nikdo nevšimne. Pokud není změna zaznačena do projektu, může být odhalena i dodatečně. Pak má stavební úřad povinnost zahájit řízení o odstranění části stavby, která je se schválenou projektovou dokumentací v rozporu.

Rozestavěný dům
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24