Jak zkolaudovat rodinný domek?

Praha - Dostavěli jste domek a už se nemůžete dočkat, až v něm začnete bydlet? Nezapomeňte ale, že k tomu, abyste ho mohli začít užívat, je potřeba uvědomit o jejím dokončení stavební úřad. Ten prověří, zda je váš dům užívání schopný. Pokud jste jej postavili v souladu se stavebním povolením, neměli byste s tím mít problém. V posledním díle sérálu o stavbě rodinného domu vám poradíme jak užívání stavby oznámit, dozvíte se také, jak probíhá závěrečná kontrolní prohlídka a v jakých případech lze stavbu užívat ještě před jejím dokončením.

Užívání stavby je třeba nejprve oznámit

Klasický rodinný domek není stavbou, jejíž vlastnosti by nemohli budoucí uživatelé ovlivnit, neboť její budoucí vlastník je zároveň stavebníkem, případně je zhotovena pro budoucího vlastníka dodavatelsky. Z toho důvodu nebude užívání rodinného domu vyžadovat kolaudační souhlas, ale postačí záměr, že chcete započít s užíváním stavby, oznámit stavebnímu úřadu. Musíte tak ale učinit nejméně 30 dnů před tím, než se do domku nastěhujete.

Spolu s oznámením o užívání stavby předložíte stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. Dále doložíte dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Protože stavba rodinného domu bude předmětem evidence v katastru nemovitostí, doložíte též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu. Stavební úřad má poté za úkol vyzvat písemně příslušnou obec k přidělení čísla popisného.

Co se děje na závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

Před tím, než stavební úřad o užívání stavby rozhodne, provede závěrečnou kontrolní prohlídku. Stavebníci se často domnívají, že pro tuto příležitost stačí připravit úředníkům pohoštění a tvářit se mile a že se pak nějaké nedodělky nebo nedostatky snadno přehlídnou. Účelem kontrolní prohlídky by však mělo být především zjištění, zda jsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro užívání stavby, zda stavba neohrožuje bezpečnost a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále úředníci stavebního úřadu zkoumají, je-li stavba provedena v souladu se stavebním povolením či ohlášením, nebo zda nebyla užívána bez předchozího oznámení. Jediné, co je možné prominout, jsou tzv. nepodstatný odchylky, o kterých jste se mohli dozvědět v předchozím článku o změně stavby před dokončením.

Účastníkem řízení a tedy i závěrečné kontrolní prohlídky je pouze stavebník, takže jakékoli námitky sousedů jsou už v této fázi bezpředmětné. Rozhodující je skutečně hlavně soulad s projektovou dokumentací. Pokud změnu stavby prováděla jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby.

Kdy je možné stavbu užívat?

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena (tedy pro bydlení), může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek. Po odstranění nedostatků, pro které bylo užívání stavby zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat.

Stavbu lze někdy užívat i předčasně

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky je nutné připojit dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby. U ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti. Ale pozor, po dokončení stavby musíte ohlásit její užívání ještě jednou.