Čerství absolventi škol a sociální dávky

Praha - Za několik týdnů ukončí další mladí lidé svá středoškolská studia, což s sebou nese krom oslav z případných úspěchů u závěrečných zkoušek také záležitosti méně radostné – rozhodnutí o budoucím životě. Pro ty, kteří se nedostanou na vysoké školy nebo ani s vysokoškolským studiem nepočítají, začíná doba shánění prvního zaměstnání často spojená také s první registrací na úřadu práce. Podobná cesta koncem června čeká i některé absolventy vysokých škol. Jak v takových situacích postupovat?

Absolvoval jsem školu a nemám práci   

V principu čerstvý absolvent střední či vysoké školy nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá (pozor ale – absolvent může získat podporu při rekvalifikaci, když jej úřad práce zařadí do rekvalifikačního kurzu!). Pokud ale student v posledních třech letech (rozhodné období) pracoval v součtu alespoň šest měsíců (myšleno odváděl po tu dobu pojistné na důchodové zabezpečení), například v letních měsících absolvoval brigády, má na podporu v nezaměstnanosti nárok. Její výše je v prvních třech měsících 50 procent průměrného čistého výdělku, další tři měsíce pak 45 procent. Šest měsíců práce stačí, protože se soustavná příprava na budoucí zaměstnání, tj. studium, započítává šesti měsíci a absolvent musí v rozhodném období vykázat celkem měsíců dvanáct.

Pokud na podporu v nezaměstnanosti nemáte nárok, platí, že pro získání jakékoli sociální dávky se vychází z okruhu společně posuzovaných osob, tj. pokud absolvent žije u rodičů (což bývá pravidlem), posuzuje se jeho nárok na dávky v souvislosti s příjmem celé rodiny. Řada čerstvých absolventů tak na žádné dávky nedosáhne.

A co peněžitá podpora v mateřství?

Peněžitá podpora v mateřství je dávkou vyplácenou z nemocenského pojištění. Nárok na ni proto mají jen ti, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Studentka, která otěhotní, proto z principu nemá nárok na podporu v mateřství. Nárok jí může vzniknout tehdy, jestliže pracovala již dříve na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo podnikala a odváděla sociální pojištění. V takovém případě se do vyměřovacího základu pro výši podpory počítají hrubé příjmy za posledních dvanáct měsíců. Možným východiskem pro získání peněžité podpory v mateřství může být zažádání o tento příspěvek otcem dítěte (pokud ten splňuje všechny náležitosti) – například na základě písemné dohody s matkou, že bude o dítě trvale pečovat. Takovou dohodu lze uzavřít s účinností po sedmi týdnech od narození dítěte.

Rodičovský příspěvek, pokud o něj studentka zažádá, jí bude vyplácen od měsíce porodu. Taková matka nemůže volit z více variant, automaticky je jí přiděleno čerpání pomalé a nejméně finančně zajímavé čtyřleté varianty.

Matka s novorozenětem
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24