Danit, nebo nedanit příležitostné příjmy a autorské honoráře?

Praha - Poměrně častým zdrojem příjmů zejména v letním období jsou různé příležitostné činnosti. Do této kategorie může spadat například prodej přebytků, které se urodili na naší zahrádce nebo poli v případě, že se zrovna soustavně neživíme jako samostatný rolník. Jak ale podobné příjmy danit? A můžeme za příležitostný příjem považovat třeba honoráře pro autory příspěvků do novin, časopisů, rozhlasu, televize nebo jiných médií?

Nejprve si podrobně rozebereme příležitostné příjmy, do kterých mohou kromě již zmíněných příjmů z prodeje přebytků spadat také příjmy za příležitostný pronájem movitých věcí. Uvedené příležitostné příjmy jsou od daně osvobozeny, pokud jejich úhrn za zdaňovací období (rok) nepřesáhnou 20 tisíc korun. Příjmy lze přitom snížit o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů. U příjmů ze zemědělské výroby (máme na mysli jen prodej přebytků ze zahrádek atd.) lze uplatnit paušální výdaj ve výši 80 procent příjmů. Pokud tyto příjmy přesáhnou 20 tisíc korun, jsou uvedeny na příloze daňového přiznání fyzických osob.

Autorské honoráře příležitostným příjmem nejsou

Za příležitostné příjmy ani jiné tzv. ostatní příjmy podle §10 zákona o dani z příjmu ale rozhodně nelze považovat autorské honoráře. Do této kategorie řadíme především příjem z užití nebo poskytnutí práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjem z užití nebo poskytnutí autorských práv na díla literární, umělecká a vědecká (příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu, televize apod.). Pokud by k těmto příjmům někdo takto přistupoval včetně osvobození do výše 20 tisíc korun, nemuselo by se to vyplatit!

Pokud jsou autorské honoráře dosaženy na základě pracovněprávního vztahu, zdaňuje je zaměstnavatel stejně jako mzdu včetně platby na sociální a zdravotní pojištění. V případě honoráře na základě dohody o provedení práce zdaňuje zaměstnavatel honorář do 7 tisíc korun za měsíc 15procentní srážkovou daní nebo zálohovou 15procentní daní u honorářů nad 7 tisíc korun. Sociální ani zdravotní pojištění se u dohody o provedení práce neplatí.

Práce s počítačem
Práce s počítačem

V ostatních případech (autorská smlouva, smlouva o dílo) jde podle zákona o příjem z podnikání. Způsob zdanění závisí na výši autorského honoráře. Příjem se zdaní konečnou 15procentní srážkovou daní v případě honoráře do 7 tisíc korun za měsíc. Srážková daň je výhodná svou jednoduchostí a příjem se již neuvádí v daňovém přiznání. Na druhou stranu nelze k tomuto příjmu uplatnit žádné výdaje a slevy na dani. Pokud honorář přesáhne 7 tisíc Kč, autor dostane celou částku a zdanění řeší ve svém daňovém přiznání. K příjmům lze uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo ve výši 40 procent příjmů (výdajový paušál). Může také využít příslušné slevy na dani (na poplatníka, na studenta, na vlastní invaliditu apod.).

Vydání díla vlastním nákladem

V praxi je možné se setkat i s případem, že autor díla (hudebního, literárního…) zajišťuje a financuje výrobu i prodej svého díla. V tomto případě příjem z prodeje není autorský honorář a autor musí podat daňové přiznání. V něm opět může uplatnit k příjmům skutečné výdaje (tisk, distribuce…) nebo výdajový paušál a vypočítanou daň snížit o příslušné slevy.

Pro platby na sociální pojištění již není důležité, zda se jedná o soustavnou, nebo nárazovou činnost. Autorská činnost či nezávislá povolání se považují vždy za soustavnou výdělečnou činnost. Z toho vyplývá povinnost přihlásit se k platbě důchodového pojištění na Okresní správě sociálního zabezpečení, platit zálohy a po uplynutí zdaňovacího období podat Přehled o příjmech a výdajích.

Knižní trh
Knižní trh

Existují ale dvě vyjímky: Pokud osoba samostatně výdělečně činná vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (to znamená, že vedle podnikání má zaměstnání) s ročním ziskem do 59 373 korun (tato suma platí pro rok 2011) nebo se jedná o autorský honorář za příspěvek do médií za jeden měsíc od jednoho plátce do 7 tisíc korun, pak se z těchto příjmů důchodové pojištění neplatí.

Zdravotní pojištění se z honorářů musí platit. Po skončení roku je nutné podat přehled o příjmech a výdajích a pojištění zaplatit. Pouze z honorářů nepřevyšující 7 tisíc korun za měsíc od jednoho plátce a zdaněných srážkovou daní se pojištění neplatí.