Katastrální zákon dozná velkých změn, rozhodla vláda

Praha – Vláda dnes přijala návrh věcného záměru nového katastrálního zákona, který si vyžádá připravovaná změna občanského zákoníku. Nový zákon má například rozšířit počet věcných práv zapisovaných do katastru, nově definuje také nemovitost. Podle autorů věcného záměru by měl přinést i více jistoty na realitní trh.

Vláda chce vnést pořádek do evidence nemovitostí a přichází s novým katastrálním zákonem. Nově nebude možné zpochybňovat vlastnictví nemovitostí, nebo například prodávat pozemek bez vědomí majitele stavby, která na něm stojí. Vláda má návrh zákona schvalovat ve druhém čtvrtletí letošního roku tak, aby nový předpis mohl nabýt účinnosti shodně s novým občanským zákoníkem 1. ledna 2013. „Jedná se o změny takového rozsahu, že na ně nelze reagovat pouhou novelizací dosavadních katastrálních předpisů, ale musí být přijat nový katastrální zákon, který se obsahu nového občanského zákoníku přizpůsobí,“ uvedlo ministerstvo zemědělství v předkládací zprávě.

Pozemek a stavba budou patřit k sobě

Katastrální zákon nově definuje pojem nemovitost. Po více než šedesáti letech se stavba opět stane součástí pozemku. Případů, kdy na cizím pozemku stojí dům, garáž, ale i průmyslová stavba je v Česku 380 tisíc. Oddělené vlastnictví pozemku a stavby bude fungovat i nadále, ale půjde o jednu nemovitost. Pokud majitel parcely bude chtít pozemek prodat, vlastník stavby bude mít předkupní právo. A naopak. 

Co je psáno, to je dáno

Kdo bude v katastru zapsaný jako majitel nemovitosti - jím také bude. Soudy se tak zbaví tisíců případů zpochybňování vlastnického práva. Chystané legislativní změny mají vnést na realitní trh více jistoty, uvedl již dříve předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře. Zatímco nyní je možné zápis v katastru soudně zpochybnit, nová úprava bude počítat s takzvanou materiální publicitou. To znamená, že zápis v katastru bude mít přednost před skutečností a každý se bude moci na údaje v katastru plně spolehnout.

Video Rozhovor s Karlem Štenclem
video

Rozhovor s Karlem Štenclem

Rozhovor s Karlem Štenclem

040112

Reportáž Hany Vorlíčkové

Více jistoty na realitní trh

Nově bude možné do katastru zapsat nájemní vztahy. Zájemce o nemovitost by tak měl získat jistotu, že nekupuje zajíce v pytli. „Dosavadní právní úprava umožňuje skutečnému vlastníkovi nemovitosti, aby se domohl vlastnického práva i na osobě, která nabyla vlastnické právo od osoby, která byla v katastru zapsána jako vlastník. A to i přesto, že skutečný vlastník si v rozporu s ohlašovací povinností ponechal po dlouhou dobu doklady o svém vlastnictví pro sebe, nepožádal o zápis svého vlastnického práva ve svůj prospěch a nečinně po dlouhou dobu přihlížel, že podle zápisů v katastru je jako vlastník zapsán někdo zcela jiný,“ popisují autoři věcného záměru stávající stav.

Skutečný vlastník, který se o zápis svého vlastnického práva nepostará, tak nyní může rozvrátit celý řetězec nabývacích jednání vycházejících z důvěry v pravdivost zápisů v katastru. „Pozdějším nabyvatelům jednajícím v této důvěře pak zpravidla nezůstane nemovitost a někdy jen s obtížemi vymáhají vrácení kupní ceny, kterou za koupenou nemovitost vydali. Právě tak jako nabyvatelé jednající v dobré víře nejsou chráněni ani nabyvatelé jiných věcných práv k nemovitostem, například nabyvatelé zástavních práv,“ zmiňuje věcný záměr. Nově by proto měly právní účinky zápisu nastat k době, kdy přišel návrh na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu.

Do katastru se bude zapisovat třeba i prodejní cena

V katastru se v souladu s chystaným novým občanským zákoníkem nově objeví také skutečnosti, které se dosud nezapisovaly. Nepovinně se bude moci do katastru zapsat například nájem.

Na základě požadavku ministerstva financí má být evidovaný daňový základ pro daň z pozemků, a to zejména v intravilánech obcí a v územích určených k zastavění na základě podkladů předaných obcemi. Dále také cena, za kterou byla nemovitost prodána v návaznosti na konkrétní nabývací titul včetně uvedení roku převodu.

Problematiku katastru nemovitostí, dosud uspořádanou dvěma zákony, má do budoucna upravovat jeden zákon. Nový katastrální zákon má nahradit současný zákon o katastru nemovitostí a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.