Odečet nákladů z daní? Sáhněte do účetnictví nebo po paušálech

Praha - Ani podnikání není perpetuum mobile. V daňovém přiznání tak neuvádí podnikatel jen své příjmy, nýbrž staví proti nim také výdaje spojené s provozováním podnikatelské činnosti. Co ale dělat, pokud nepatří zrovna k příznivcům skladování štosů faktur a nejrůznějších dokladů? Pak přijdou na řadu výdajové paušály. Jejich výše se různí podle typu podnikání. Pokud podnikatel vykonává více činností spadajících do různých paušálů, musí na každou uplatnit příslušnou paušální sazbu. A právě na paušály se podrobněji podíváme v dalším díle našeho daňového seriálu.

Výdaje může poplatník uplatnit dvěma způsoby

1. Vede daňovou evidenci (popř. účetnictví) a uplatňuje výdaje prokazatelně (dokladem doložené) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

2. Podnikatel uplatní výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje). Tento způsob uplatnění výdajů je vhodný tehdy, pokud by skutečné výdaje byly nižší než výdaje stanovené procentem z příjmů.

Sazby výdajů zůstaly pro rok 2012 nezměněny

  • Sazba 80 procent z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro řemeslné živnosti. Tato sazba platí i pro příjmy podle §10 v případě příjmů ze zemědělské výroby, pokud se nejedná o podnikání (příležitostný prodej zemědělských produktů).
  • Sazba 60 procent platí pro příjmy ze živností kromě živností řemeslných.
  • Sazba 40 procent je určená pro příjmy ze svobodných povolání, z příjmů z autorských práv a z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (znalci, tlumočníci, lékaři, advokáti, sportovci, spisovatelé, přispěvatelé článků do novin…).
  • K příjmům z pronájmu podle §9 (pronájem jako podnikání, nikoli příležitostná záležitost) je možné uplatnit výdaje ve výši 30 procent z příjmů. Tuto možnost jistě uplatní ten, kdo pronajímá věc, se kterou se nevážou větší výdaje, například pole, louka. Ale majitel nemovitosti pravděpodobně bude mít skutečné výdaje větší, než by odpovídalo sazbě 30 procent z příjmů (odpisy nemovitosti, údržba a opravy…).

Podnikatel uplatňující výdaje procentem z příjmů nemusí vést daňovou evidenci, ale je povinen vést záznamy o příjmech a evidovat pohledávky. Ve výdajích stanovených procentem z příjmů jsou obsaženy veškeré výdaje. Nelze k nim přidat další. Pokud poplatník v roce 2010 evidoval výdaje ve skutečné výši a pro rok 2011 uplatnil výdaje procentem z příjmů, je nutné formou dodatečného daňového přiznání opravit základ daně za rok 2010. Základ daně se zvýší o hodnotu pohledávek a o hodnotu nespotřebovaných zásob, a naopak se sníží o hodnotu závazků.

Paušály jsou výhodně nastavené, ministerstvu financí se to moc nelíbí

Výše popsané výdajové paušály jsou vůči podnikatelům poměrně luxusně nastaveny. Není proto divu, že v období, kdy státní rozpočet je pod velkým tlakem, ministerstvo financí přichází s návrhy, jak tyto paušály snížit a získat více peněz z daní OSVČ. Ke změnám dojde nejdříve v roce 2013.

Miroslav Kalousek„Smysl paušálů je ten, aby maximálně kopírovaly náklady, které daný živnostník má a odepisuje si je ze základů daně. Situace v ČR je naprosto ojedinělá, tady paušály nekopírují, ale daleko přesahují náklady,“ prohlásil ministr financí Miroslav Kalousek.


Výdaje za použití silničního motorového vozidla

Dalším příkladem, kdy je možné použít pro výdaje paušální částku, jsou výdaje za použití silničního motorového vozidla. Opět se nám zde nabízí dvě možnosti, jak výdaje na dopravu uplatnit:

1. Poplatník uplatní výdaje ve výši základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty u vozidla nezahrnutého do majetku firmy nebo skutečné, prokázané výdaje u vozidla zahrnutého do majetku firmy (pohonné hmoty, opravy, pojištění, odpisy, parkovné…). Je nutné vést knihu jízd, mimo jiné i z důvodu schopnosti prokázat nárok na odpočet DPH u plátců DPH.

2. Poplatník uplatní výdajový paušál, který lze použít pro příjmy z podnikání podle §7 a pro příjmy z pronájmu podle §9. Paušál činí 5 000 Kč na měsíc a vozidlo, maximálně na 3 vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá v majetku firmy nebo v nájmu (vozidlo na finanční leasing).

Telefonování za volantem
Zdroj: ISIFA/Camera Press
Autor: R. Stonehouse
  • Pokud je vozidlo zařazeno do majetku firmy, lze kromě paušálu uplatnit odpisy, pojištění, silniční daň, opravy a údržbu. Jestliže toto vozidlo (max. jedno) používáme i pro soukromé účely, je výdajový paušál krácen na 80 procent výše uvedené částky (4 000 Kč na měsíc). Na 80 procent výdajů jsou kráceny i další výdaje spojené s vozidlem – již výše uvedené pojištění, opravy, údržba.
  • Pokud uplatňujeme paušál na vozidlo nezahrnuté v majetku firmy, nelze uplatnit žádné další výdaje kromě silniční daně. Plátcovství DPH a výdajový paušál nejsou v rozporu. Chce-li podnikatel uplatňovat DPH na vstupu za spotřebované pohonné hmoty, je opět nutné vést knihu jízd a doložit doklady o nákupu pohonných hmot.
  • Výdajový paušál si tedy podnikatel, plátce DPH, zvolí asi jen v případě, že jeho skutečné výdaje by byly menší než 5 000 Kč. V opačném případě by to nemělo smysl.

Důležitá poznámka na závěr. Paušální výdaj na dopravu nelze použít, pokud podnikatel uplatňuje výdaje procentem z příjmů (výdajové paušály na začátku tohoto článku). K výdajům takto stanoveným již žádné další nelze přidat. Paušální výdaj na dopravu je tedy možné použít jen při uplatnění skutečně vynaložených nákladů.