Co dělat v případě exekuce vlastního dítěte nebo společného majetku?

Praha - Nejjistější způsob, jak se vyhnout exekuci, je nemít dluhy. Nebo je alespoň řádně a včas splácet. Jenže co dělat v případě, kdy dluhy má naše nezvedené dítko, které má u nás trvalé bydliště? Nebo náš bratr, který je spoluvlastníkem domu, a exekutor už klepe na dveře? V dnešní Poradně zodpovíme konkrétní dotazy čtenářů.

„Syn má u nás trvalé bydliště, ale nezdržuje se zde a ani zde nemá žádný majetek. Je na něj nařízena exekuce. Máme šanci vyhnout se zabavení majetku? Jak prokážeme, že majetek v bytě synovi nepatří?“ ptá se náš čtenář. 

„Soupis movitých věcí je jen jeden ze způsobů provedení exekuce. Peněžitou pohledávku lze primárně vymáhat srážkami ze mzdy či jiných příjmů či odečtením finančních prostředků na bankovním účtu,“ upozornila mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová. Dlužník má po celou dobu řízení možnost uhradit dluh dobrovolně. A pokud tak učiní do patnácti dnů od doručení prvotní výzvy k dobrovolnému plnění, snižuje se dokonce odměna exekutora a náhrady jeho hotových výdajů o polovinu. 

Rodiče se nemusí bát, že kvůli dluhům dítěte přijdou o majetek

Rozhodně se rodiče nemusí obávat, že pokud mají byt v osobním vlastnictví a syn je dlužníkem, tak by o byt v exekuci mohli přijít. Za své dluhy je odpovědný dlužník, nikoli třetí osoby, tedy například rodiče. 

Samozřejmě pokud má syn v bytě rodičů ohlášeno trvalé bydliště, pak je exekutor oprávněn do tohoto bytu vstoupit a zjišťovat, zda se v tomto bytě nenachází majetek povinného dlužníka. Třetí osoby, tedy v tomto případě rodiče, mohou ale již na místě prokázat, že věc je v jejich vlastnictví, pokud doloží doklady, které to prokazují. O prováděné exekuci musí exekutor v bytě sepsat protokol, ve kterém je povinen sepsat veškeré věci, které výkonem exekuce hodlá postihnout. 

„Pokud exekutor sepíše i věci patřící do vlastnictví jiných osob než povinného, pak tyto osoby mohou ve lhůtě třiceti dnů podat k exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu,“ uvedl advokát Petr Kausta. Samozřejmě je nutné prokázat, že věci označené nálepkou Exekučně zabaveno a uvedené v soupisu majetku nepatří dlužníkovi, ale nám. „Ideální je prokázat vlastnictví dokladem o koupi konkrétní věci, pokud již ale tyto doklady nemáme, postačí i například svědecké výpovědi,“ doporučil Kausta. Exekutor je potom povinen do patnácti dnů od doručení takového návrhu rozhodnout, zda věci ze soupisu vyškrtne či nikoliv. Pokud exekutor návrhu na vyškrtnutí věci nevyhoví, nezbývá než podat žalobu k příslušnému soudu. 

Exekuci se lze vyhnout odhlášením trvalého pobytu dlužníka z bytu, který mu nepatří

„V neposlední řadě doporučuji rodičům, aby se se synem dohodli na tom, aby si z jejich bytu odhlásil trvalé bydliště,“ poradil dále advokát. Pokud by tak sám nechtěl učinit, mohou rodiče zahájit správní řízení ve věci zrušení trvalého bydliště jejich syna. Do budoucna se tak vyhnou případným dalším návštěvám exekutora. 

Pojďme k dalšímu dotazu: „Jsme čtyři sourozenci a zdědili jsme dům. Tři jsme se dohodli na prodeji, čtvrtý s námi ale nekomunikuje a zároveň je proti němu vedena exekuce. Kvůli tomu nelze dům prodat. Jak máme postupovat? A může exekutor v takovém případě odnést z domu vybavení, i když dlužníkova je de facto jenom čtvrtina?“ 

„Trojice sourozenců může odkoupit podíl povinného,“ doporučila Báčová. „V rámci exekuce dokonce mají z titulu jejich předkupního práva spoluvlastníka zvýhodněné postavení, tedy i v případě, že v dražbě učiní stejné podání jako jiná osoba (nespoluvlastník), bude příklep udělen spoluvlastníkovi,“ doplnila. 

„Pokud se v předmětné nemovitosti nacházejí rovněž movité věci, které nejsou součástí domu, pak exekucí ze strany exekutora mohou být postiženy pouze věci, které jsou ve vlastnictví povinného,“ vysvětlil advokát Petr Kausta. Tato skutečnost bude vyplývat z rozhodnutí dědického soudu, ze kterého by mělo být patrno, kdo ze čtyř spoluvlastníků nabyl konkrétní movité věci.

„V případě, že by exekutor sepsal do soupisu exekuovaných věcí i věci patřící do vlastnictví ostatních spoluvlastníků nemovitosti, pak by se tito museli domáhat vyškrtnutí těchto věcí u exekutora, pokud by tak exekutor neučinil, následně soudní žalobou na vyloučení věcí z exekuce,“ doporučil advokát. 

Další užitečné rady na téma exekuce jsme pro vás připravili ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR 

  • Pokud dojde k nařízení exekuce, nehrejte si na „mrtvého brouka“. Důležité je přebírat si korespondenci a nevyhýbat se odpovědnosti za vzniklé dluhy. 
  • Dluh můžete dobrovolně uhradit po celou dobu exekučního řízení. Pokud tak učiníte do patnácti dnů od doručení prvotní výzvy k dobrovolnému plnění, snižuje se odměna exekutora a náhrady jeho hotových výdajů o polovinu. Náklady exekuce si můžete orientačně spočítat na webových stránkách Exekutorské komory
  • Z exekuce jsou vyloučeny některé věci, a to zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a další věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě a hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce. 
  • Pokud jste u sebe ubytovali známého, proti němuž byla nařízena exekuce, počítejte s tím, že exekutor může navštívit i váš byt. Při výkonu rozhodnutí není exekutor omezen trvalým pobytem dlužníka – postačí, když z obsahu exekučního spisu a z odpovědí na součinnost vyplývá, že dlužník váš byt obývá nebo se v něm alespoň částečně zdržuje a má v něm majetek. 
  • Pokud je prováděn soupis movitých věcí nebo jsou tyto věci zabavovány a dojde k sepsání věci, která patří vám, nikoliv dlužníkovi, můžete se bránit. Ideálně hned na místě relevantními listinami prokažte své vlastnictví, a věc tak nebude sepsána. 
  • Nejpozději do třiceti dnů můžete u exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Současně musíte předložit listiny, které potvrzují vaše vlastnictví. Jestliže soudní exekutor včas podanému návrhu nevyhoví, můžete do třiceti dnů od doručení rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu. Dokud soud o žalobě nerozhodne, nesmí exekutor sepsanou věc prodat. 
  • Exekutor má právo vstoupit do bytu i bez předchozího upozornění nebo vyzvání. Pakliže ale máte jakékoli pochybnosti o jeho konání, můžete se se svou stížností obrátit na Exekutorskou komoru ČR nebo na ministerstvo spravedlnosti.