Daně a pojištění z prázdninových brigád

Praha – Blíží se léto a s ním pro školáky i studenty vytoužené prázdniny. Zdaleka ne všichni volné měsíce ale tráví jen lenošením u vody, spíše si chtějí během letního volna přivydělat. Pro řadu mladých lidí to přitom představuje první setkání s pracovně právními předpisy a s pracovní smlouvou nebo nějakou formou pracovní dohody. Od toho, jaký typ smlouvy pracovník uzavře, se přitom odvíjí třeba způsob zdanění příjmu i to, zda bude brigádník platit sociální a zdravotní pojištění.

Pro svou jednoduchost je oblíbenou formou pracovně právního vztahu dohoda o provedení práce (DPP). Ta musí být sjednána písemně. Maximální rozsah u jednoho zaměstnavatele je 300 hodin ročně. V případě více dohod u téhož zaměstnavatele se hodiny do limitu sčítají.

DPP bez prohlášení k dani z příjmu

Pokud student u tohoto typu dohody nepodepíše prohlášení k dani z příjmu, je způsob zdanění následující: Je-li hrubá mzda do 5 tisíc korun, zaokrouhlí se na koruny dolů a zdaní se srážkovou daní ve výši 15 procent. Tato daň je konečná a nepodléhá ročnímu zúčtování. Není tedy důvodem pro podání daňového přiznání. V případě, že je hrubá mzda vyšší než 5 tisíc korun, ale zároveň nižší než 10 tisíc korun, zaokrouhlí se na stovky nahoru a sazbou 15 procent se vypočítá záloha na daň, která podléhá ročnímu zúčtování. Student tedy po skončení kalendářního roku podává daňové přiznání, ve kterém může uplatnit položky snižující základ daně, základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun i slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Sociální ani zdravotní pojištění v obou uvedených případech neplatí student ani zaměstnavatel.

Jestliže je příjem z DPP větší než 10 tisíc Kč, podléhá zálohové dani sazbou 15 procent a odvádí se z něj sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně poplatníka, tak na straně zaměstnavatele! Tato varianta je tedy pro obě strany nevýhodná. Opět je nutné po skončení roku vyplnit vlastní daňové přiznání a uplatnit příslušné položky snižující základ daně a slevy na dani. Z uvedeného vyplývá, že výhodnost DPP klesá s růstem příjmů. Výhodnější a jednodušší je varianta s příjmem do 5 tisíc Kč, která neznamená žádnou další administrativní zátěž.

DPP s prohlášením k dani z příjmu

V případě, že student podepíše prohlášení k dani z příjmu, zdaní se jeho příjem bez ohledu na výši zálohovou daní, uplatní se slevy na poplatníka a při doložení studia i sleva na studenta. Daň pravděpodobně bude ve většině případů rovna nule. Pokud bude i po těchto slevách odvedena záloha na dani, je vhodné po skončení roku podat daňové přiznání, uplatnit slevy v maximální (roční) výši a daň získat zpět.

DPČ bez prohlášení k dani z příjmu

Další možností pracovně právního vztahu je uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ). Tato dohoda musí být také sjednána písemně. Z hlediska zdanění a placení sociálního a zdravotního pojištění jde o stejný případ jako uzavření řádného pracovního poměru. To znamená, že daň se počítá ze superhrubé mzdy. Způsob zdanění je opět závislý na tom, zda student u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani, či nikoliv.

Proberme si nejprve variantu, kdy brigádník prohlášení nepodepíše. Pokud je příjem v měsíci větší než 5 tisíc korun, zaměstnavatel srazí zálohu na daň s tím, že nebude uplatněna sleva na poplatníka ani na studenta. O zaplacenou daň je ale opět možné zažádat v rámci ročního zúčtování nebo podáním vlastního daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se platí.

Pokud je příjem v měsíci menší než 5 tisíc korun, bude z příjmů vypočtena a odvedena srážková daň ve výši 15 procent. Tato daň je konečná, nepodléhá ročnímu zúčtování a nelze ji získat zpět. Sociální a zdravotní pojištění se opět platí.

DPČ s prohlášením k dani z příjmu

Při výpočtu zálohy na daň ve výši 15 procent bude uplatněna sleva na poplatníka a sleva na studenta (pokud student předloží potvrzení o studiu). V praxi to znamená, že student pravděpodobně nebude platit žádnou daň, a pokud přece, je možné zažádat o vrácení zaplacené daně při ročním zúčtování nebo při podání vlastního daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se platí na straně zaměstnance-studenta i zaměstnavatele.

Pracovní smlouva

V případě uzavření pracovní smlouvy se studentem je režim zdanění a placení pojištění stejný jako u klasického zaměstnance. Daň se tedy počítá ze superhrubé mzdy a zaměstnanec i zaměstnavatel odvádí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Student může uplatnit slevu na poplatníka a po předložení potvrzení o studiu také na studenta.

Na závěr ještě jedna nepříjemná zpráva. Od dubna platí nová zákonná úprava, podle které musejí brigádníci (platí ale i pro zaměstnance) doložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře závodnímu lékaři zaměstnavatele. Za výpis se platí. A tak brigádníci musí před tím, než si začnou vydělávat, nejprve sáhnout do kapsy a zaplatit několik stokorun.