Nástrahy slevy na dítě ve střídavé péči, vnouče či dítě druha

Praha - Dítě není jen radost, ale i starost a především nemalá investice. Téměř dvě desetiletí si toho totiž moc nevydělá a pro rodinný rozpočet znamená spíš těžký náklad. Stát se proto snaží pracujícím rodičům jejich břímě alespoň symbolicky odlehčit. A právě k tomu slouží daňová sleva na dítě. Tomuto tématu jsme se přednedávnem v naší poradně věnovali, jak je ale vidět z dotazů čtenářů, které nám do redakce přicházejí, stále je v něm řada nejasností. Jak postupovat například v případě, že dítě je ve střídavé péči? A věděli jste například, že slevu mohou za jistých okolností uplatňovat také prarodiče na své vnouče? Oproti tomu druh, který by ji chtěl čerpat na dítě své družky, ostrouhá.

Kdo má na slevu nárok?

Poplatník daně z příjmů fyzických osob pobírající příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec) může uplatnit při výpočtu zálohy na daň za příslušný měsíc a při ročním zúčtování záloh na daň daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Toto zvýhodnění poplatník uplatní tím, že vyplní a podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků při nástupu do zaměstnání a dále každý rok do 15. února. Obvyklé je i čestné prohlášení druhého rodiče, že slevu na dítě neuplatňuje. Případné změny, které by měly vliv na výpočet záloh na daň a uplatnění zvýhodnění, je poplatník povinen oznámit plátci (zaměstnavateli) do konce měsíce, ve kterém změna nastala (např. narození dítěte).

Nárok na slevu na dani vzniká již v měsíci, ve kterém poplatník nárok prokáže. Při narození dítěte vzniká nárok na daňové zvýhodnění již v měsíci narození, prokáže-li poplatník narození do 30 dnů po narození dítěte. Poplatník – podnikatel může uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě v rámci svého daňového přiznání. A kolik daňové zvýhodnění na dítě činí? Za rok je to celkem 13 404 korun, měsíčně tedy jde o 1 117 korun. Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P je částka dvojnásobná.

Slevu lze uplatnit na osvojené dítě i vnouče

Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů, vnouče, jehož rodiče nemají příjmy pro uplatnění slevy. Slevu lze uplatnit na nezletilé dítě, ale na potomka, který už dosáhl zletilosti, a to až do dovršení věku 26 let, pokud se připravuje na budoucí povolání, nemůže se připravovat na budoucí povolání pro nemoc, úraz nebo pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Daňové zvýhodnění nelze uplatnit na dítě druha nebo družky! Hranice 26 let je nepřekročitelná.

Příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Pro úplnost doplňme, co se rozumí onou přípravou na budoucí povolání:

  1. studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou studia za trvání služebního poměru a dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
  2. teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením, prováděná podle předpisů o zaměstnanosti,
  3. studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.
Péče o dítě
Zdroj: isifa/LN
Autor: Jindřich Mynařík

Sleva na dítě ve střídavé péči

Na první pohled by se mohlo zdát, že uplatnění slevy na dítě je jednoduché. Nejasnosti však často vznikají například v případě, že dítě je po rozchodu rodičů v tzv. střídavé péči. Ani řešení této situace není nijak složité a vychází z pokynu Generálního finančního ředitelství.

„V případě svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů na základě rozhodnutí soudu je z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě žije v domácnosti. Nerozhoduje tedy, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče při péči o dítě střídají,“ píše se v pokynech ředitelství.

Na příslušnosti dítěte k domácnosti jednoho z rodičů se musí rodiče dohodnout. Pokud se nedohodnou, musí o této skutečnosti rozhodnout soud. „Dítě může být příslušníkem pouze jedné domácnosti. To znamená, že daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho domácnosti, tj. po několik kalendářních měsíců. U dítěte, které je svěřeno soudem do střídavé výchovy obou rodičů, nelze ale vyloučit ani dohodu rodičů, že toto dítě bude žít nadále v domácnosti jen s jedním z nich, tzn. bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů,“ uvádí dál finanční ředitelství. Skutečnost, že dítě žije s poplatníkem v domácnosti, prokazuje zaměstnanec u zaměstnavatele svým čestným prohlášením v tiskopisu prohlášení k dani.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy a daňového bonusu. Slevu na dani je možné uplatnit až do výše vypočtené daně za poplatníka za příslušný měsíc. Je-li daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň, je rozdíl daňovým bonusem. Minimální měsíční daňový bonus je 50 Kč. Maximální měsíční bonus je 5 025 Kč. Plátce (zaměstnavatel) je povinen vyplatit zaměstnanci měsíční daňový bonus při výplatě mzdy. Podmínkou pro uplatnění bonusu je především měsíční příjem minimálně ve výši poloviny minimální mzdy (min. mzda nyní činí 8 000 Kč).