Jak zdanit dividendy a příjmy z prodeje akcií?

Praha – Nakupujete akcie, dluhopisy a podílové listy? Pak jistě víte, že i příjmy z nich je třeba zdanit. Jenže jedna pravidla platí pro příjmy z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku poplatníka, a jiná pro zisky z jejich držení. V závislosti na konkrétní situaci se může lišit i zdanění dividend.

Příjmy z držení cenných papírů

Způsob zdanění je v tomto případě stejný pro fyzickou osobu podnikající i nepodnikající. Jedná se o příjmy podle §8 - příjmy z kapitálového majetku. Zpravidla půjde o podíl na zisku, dividendu nebo úrok. Tyto příjmy jsou zdaňovány srážkovou daní, a to zpravidla tzv. u zdroje. To znamená, že daň sráží a odvádí ten, kdo peníze vyplácí. Například podíl na zisku (dividendy) akcionářů a. s. se zdaňuje u společnosti srážkovou daní ve výši 15 %. Příjemce inkasuje částku po zdanění, a nemusí tedy podávat daňové přiznání.

Méně obvyklým případem je výplata dividend formou snížení kapitálu (ať už snížení ážia nebo základního kapitálu). Tato dividenda nepodléhala srážkové dani a je vyplácena v hrubé výši. Akcionář musí tuto dividendu zahrnout do svých zdanitelných příjmů a uvést ve svém daňovém přiznání. Uplatnit proti ní samozřejmě může odpočty od základu daně a daňové slevy.

Příjem z prodeje cenných papírů

Podle §4 zákona o dani z příjmů jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi jejich nabytím a převodem (nákupem a prodejem) přesáhne 6 měsíců. Jde o tzv. „časový test“.

Pokud není časový test splněn, je třeba podat daňové přiznání a v něm vyplnit přílohu číslo 2 - výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů podle §10. Příjmy z prodeje cenných papírů se pro potřeby daňového přiznání snižují o nabývací cenu (pořizovací cenu) těchto cenných papírů včetně poplatků za transakce při nákupu a prodeji. Daň se tedy platí pouze ze zisku z prodeje.

Zisky a ztráty z jednotlivých prodejů cenných papírů lze vzájemně započítat, jinými slovy zisk z prodeje jednoho titulu lze snížit o ztrátu z prodeje jiného cenného papíru. Pokud celkově vyjde ztráta z obchodování, tak se do dílčího daňového základu dle §10 uvede 0. Celkové výdaje lze totiž uplatnit pouze do výše příjmů. To také znamená, že celkový daňový základ poplatníka (daný např. příjmy ze zaměstnání, z podnikání apod.) nelze snížit o celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů. Ztrátu z prodeje cenných papírů také nelze převádět do dalšího roku jako položku snižující základ daně.

Daňové přiznání i kvůli nízkému zisku

Poplatník má povinnost podat daňové přiznání, jestliže jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené nebo nepodléhají srážkové dani, přesáhnou 15 000 Kč. Pro zaměstnance platí limit 6 000 Kč. Jedná se přitom o příjmy, nikoliv zisk. Může se tedy stát, že poplatník nakoupil akcie a dluhopisy za 80 000 Kč a následně je prodal za 82 000 Kč. Zisk je sice malý, ale kvůli příjmu nad zákonným limitem musí poplatník podat daňové přiznání a zdanit zisk 2 000 Kč.

Tato pravidla platí pro daňové přiznání za rok 2013, tedy to, které by měli poplatníci podat do konce března 2014. Pro cenné papíry zakoupené od ledna 2014 a zohledněné v přiznání podaném v roce 2015 by se měl časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů prodloužit na 3 roky. Zároveň se zavede limit 100 000 Kč pro příjem (příjem, nikoliv zisk) z prodeje cenných papírů.