Daň z nemovitosti: Jaké novinky nás letos čekají?

Praha – S koncem ledna přichází čas pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti. Také do této oblasti přitom přinesl nový občanský zákoník od Nového roku několik změn. Jedná se ale spíš o maličkosti, základní princip daně zůstává stejný. Jednou z novinek je zavedení pojmu „jednotka“. Tou se rozumí byt a podíl na společných částech domu. Nově by také měly být stavby svázány s pozemkem, na němž stojí. Jak se tedy bude v roce 2014 platit daň z nemovitosti?

Daňové přiznání a placení daně

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí na aktuální zdaňovací období, jinými slovy platí se předem. Daňové přiznání odevzdává a daň platí osoba, která je majitelem nemovité věci k 1. lednu. Daňové přiznání je třeba odevzdat do 31. ledna 2014. Podáváte jej především tehdy, pokud jste v roce 2013 pořídili nemovitou věc.

Přiznání se nepodává v případě, že bylo podáno v některém z předchozích let a pokud se neměnily zásadní parametry pro výpočet daně (zastavěná plocha, změna charakteru pozemku - zahrada na stavební pozemek například). V takovém případě totiž finanční úřad má všechna potřebná data a pošle vám pouze složenku, kterou stačí zaplatit.

Termín pro zaplacení daně je 31. květen pro ty, jejichž daň je menší než 5 000 korun. V opačném případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu. Podnikatelé v zemědělství a chovu ryb platí daň ve dvou splátkách, a to do 31. srpna a 30. listopadu.

Daň se neplatí, je-li celková daňová povinnost z nemovitých věcí menší než 30 korun. Je-li celková daňová povinnost za spoluvlastnické podíly na pozemcích menší než 50 Kč, činí daň 50 Kč.

Pokud jste povinni podat daňové přiznání, odevzdáváte je tomu územnímu pracovišti, ve kterém se nemovité věci nachází. Finanční úřad vám bude tolerovat zpoždění podání přiznání maximálně 5 pracovních dní. Pátý den již musí být přiznání na finančním úřadě. Pokud tam nebude, čeká vás pokuta za opožděné podání ve výši 0,05 % z daně, minimálně však 500 korun. Nevyplatí se ani otálet s placením daně. Úrok z prodlení je předepsán za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do zaplacení. Výše úroku je ve výši repo sazby ČNB (nyní 0,05 %) plus 14 procentních bodů.

Daň z pozemků

Pro stanovení základu daně a sazby daně je rozhodující druh pozemku a jeho případné používání pro podnikání. Základní sazby se násobí koeficientem, který je obci přiřazen podle počtu obyvatel. Obec může tento koeficient zvýšit o 1 kategorii nebo o 1 až 3 kategorie snížit. Pokles koeficientu je však v praxi spíš výjimkou. Pro rok 2014 ho snižuje pouze Jablonec nad Nisou.

Kromě tohoto „základního“ koeficientu může obec uplatnit ještě „místní“ koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 na nemovité věci s výjimkou vyjmenovaných druhů pozemků. Výši obou koeficientů lze zjistit například na stránkách finanční správy, na příslušném územním pracovišti finančního úřadu nebo přímo na obci.

Daň ze staveb a jednotek

Základem daně je u staveb výměra zastavěné plochy. Základem daně u jednotek (byt, samostatný nebytový prostor) je upravená podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,2. Jestliže je součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu, zvyšuje se koeficient na 1,22.

Sazby daně se oproti roku 2013 nemění a jsou obsaženy v § 11. Jejich výše závisí na druhu stavby a případném využití pro podnikání. Základní sazby se opět násobí základním koeficientem podle počtu obyvatel obce včetně možnosti jeho zvýšení či snížení a místním koeficientem.

Daň z nemovitých věcí je daní výjimečnou nejen tím, že se neplatí za předchozí období, ale na aktuální rok, ale i tím, že její výnos zůstává celý v rozpočtu obce, v jejímž katastru se nemovitost nachází.

Máte nějaké další otázky týkající se daní? Zajímají vás jiná témata z oblasti ekonomiky, ochrany spotřebitele nebo práva? Své otázky a náměty nám posílejte do Poradny.