Ombudsman připravil desatero pro odškodňování za chyby úřadů

Praha - Ombudsman Pavel Varvařovský chce přimět vládu, aby svým usnesením přijala desatero týkající se nároků lidí na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. Při projednávání nároků o náhradu škody nebo přiměřené zadostiučinění podle něj většina úřadů stále postupuje nevhodně. Výjimkou jsou jen ministerstva spravedlnosti, vnitra a katastrální úřad.

Z veřejnoprávnosti odškodňovacího procesu vyplývá podle veřejného ochránce práv například povinnost státu nebýt nečinný, povinnost odůvodňovat výsledek předběžného posouzení nároku, povinnost neodmítat a priori dobrovolné odškodňování či povinnost postupovat v obdobných případech obdobně.

Na základě rozsáhlého průzkumu označil ombudsman za příklad nevhodné praxe neodůvodňování zamítavých stanovisek ze strany ministerstva financí. Ministerstvo pro místní rozvoj podle něj nedodržuje přiměřené lhůty. Úplně chybí možnost dobrovolného odškodňování u ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. „Napříč jednotlivými ministerstvy existují významné rozpory v chápání agendy odškodňování, přičemž některá ministerstva sdílejí názory ochránce, jiná nikoliv. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby vzhledem k mezinárodním závazkům České republiky a judikatuře českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva došlo k určitému sjednocení správní praxe jednotlivých ministerstev a dalších úřadů,“ uvádí ombudsmanův návrh.

„Ombudsman se při kontrole odškodňovacího procesu nezabýval věcnými kauzami. Zabýval se jenom tím, jak si občané vůči ministerstvům stojí a jak se k nim ministerstva chovají. Zjistil, že jejich postup je velmi nepředvídatelný, v zásadě náhodný a ministerstva nedokáží říct, kdy bude nárok dobrovolně odškodněn a kdy nikoliv. To je podle ombudsmana špatně,“ uvedla ve Studiu ČT24 Kateřina Valachová z kanceláře veřejného ochránce práv.

Jako řešení připravil „Desatero dobré správy při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup“. Úřady by podle pravidel měly postupovat při odškodňování bez zbytečných průtahů a průběžně informovat žadatele. Jen ve výjimečných případech by si mohly najmout advokáta.

Video Rozhovor s Kateřinou Valachovou
video

Rozhovor s Kateřinou Valachovou

Ombudsmanovo desatero „dobré správy“:

  • každé ministerstvo má mít jedno místo pro vyřizování žádostí
  • ministerstvo má vést statistiky přijatých žádostí
  • každou žádost musí striktně posoudit podle jejího obsahu
  • ministerstvo má žadatele informovat, že žádost obdrželo
  • má činit kroky k odstranění příčin nečinnosti, které se objevují v žádostech o odškodnění nejčastěji
  • ministerstvo má vyzvat žadatele k doplnění žádosti, chybí-li něco
  • ministerstvo nesmí a priori odmítat dobrovolné plnění, nepotřebuje pro odškodnění rozhodnutí soudu
  • o vyřízení žádosti musí žadatele vyrozumět do šesti měsíců
  • výsledek posouzení žádosti musí odůvodnit, odškodnění vyplatit neprodleně
  • k advokátnímu zastoupení může přistoupit jen ve zcela ojedinělých, skutkově a právně složitých případech