Nebydlí u vás, ale trvalý pobyt si nezměnil? Udělejte to za něj

Praha - Rozešli jste se s přítelem či přítelkyní nebo jste se rozvedli, váš bývalý partner se sice odstěhoval, ale „zapomněl“ si změnit adresu trvalého pobytu. To, že k vám občas doručí nějakou jeho poštu, není až takový problém. Ale co když jednoho dne místo dopisu dorazí rovnou exekutor a začne olepovat vaše věci s tím, že se vaše bývalá drahá polovička topí v dluzích? Tyto obavy jsou zcela na místě. Nečekejte, až se odhodlá změnit si trvalý pobyt sám, ale udělejte rázné opatření dřív, než se objeví problém.

Co je trvalý pobyt?

Trvalým pobytem se rozumí adresa pobytu občana České republiky nebo cizince po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR (do té doby jde u cizince o dočasný pobyt), která je zapsána v registru obyvatel. Každý může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Místo trvalého pobytu se ohlašuje na obecním úřadě.

Pro přihlášení nebo ohlášení změny místa trvalého pobytu je nutné vyplnit přihlašovací lístek na předepsaném formuláři, který je k dispozici na každém úřadě, předložit platný občanský průkaz (cizinci cestovní pas), doložit doklad opravňující k užívání bytu nebo domu anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. To znamená, že aby vám úřad požadovaný údaj o trvalém pobytu zapsal, musíte být buď vlastníkem bytu či domu, nebo k němu musíte mít alespoň s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu. Pokud nic takového nemáte (například bydlíte u kamaráda bez smlouvy), musí vám majitel dát alespoň písemné potvrzení s úředně ověřeným podpisem.

Adresa v občance by měla odpovídat skutečnosti

Je ve vlastním zájmu každého, aby údaj o jeho trvalém pobytu odpovídal skutečnosti. Má sice spíše evidenční charakter, ale celá řada právních předpisů s tímto pojmem operuje. Pokud vám např. ukradnou občanský průkaz, ve kterém bude jako místo trvalého pobytu uvedena adresa, na které se vůbec nezdržujete, může se vám tato nedbalost nehezky vymstít. Jen si představte, že si na vaši občanku někdo vezme půjčku nebo spáchá přestupek. Výzvy k zaplacení, pokuty, platební rozkazy a exekuční příkazy budou chodit na adresu, kde si poštu nevyzvednete, a vše se dozvíte, až už bude pozdě.

Zrušení trvalého pobytu

Samozřejmě ne každý je tak zodpovědný, aby si hned po přestěhování adresu trvalého pobytu změnil sám. Nejzávažnější problémy v souvislosti s trvalým pobytem mohou nastat v případě exekučních řízení. Soudní exekutor příliš nezkoumá, zda místo trvalého pobytu dlužníka odpovídá skutečnosti. A ani neřeší, zda všechny věci, které zabavuje, jsou opravdu dlužníka. Pokud zabaví i věci někoho jiného, může se skutečný majitel bránit až dodatečně, tzv. vylučovací žalobou.

Exekuci a soudním tahanicím ale můžete předejít. Na ochranu vlastníků bytů a domů je zde možnost odhlásit někoho z trvalého pobytu i bez jeho vědomí. Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu za splnění zákonných podmínek. Ty jsou dvě: Zánik užívacího práva občana k objektu a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Řízení u obecního úřadu

Zánik užívacího práva se nejlépe prokazuje listinou. Může se jednat třeba o o kupní smlouvu, kterou vám předchozí vlastník nemovitost prodal, nebo darovací smlouvu. V těchto případech postačí i výpis z katastru nemovitostí, kde budete vy uveden jako nový vlastník. Důkazem může být rovněž rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, z něhož plyne, že došlo k zániku užívacího práva (například rozhodnutí o vyklizení nemovitosti) anebo dohoda manželů o vypořádání společného bydlení při rozvodu.

U nájemní smlouvy je nejjednodušší doložit písemnou výpověď z nájmu nebo samotnou nájemní smlouvu, ze které bude zřejmé, že nájem na dobu určitou již skončil. Horší bude prokázat, že zaniklo užívací právo založené jen ústní dohodou. V tom případě doložte vaše čestné prohlášení o zániku užívacího práva.

Co se týče splnění podmínky neužívání objektu, bývá zpravidla prokazována výslechem sousedů, dalších osob žijících v předmětném bytě nebo získáním jejich písemného vyjádření. Obecní úřad může nařídit také ústní jednání nebo místní šetření.

Na vyřízení žádosti má úřad lhůtu 30 dnů nebo maximálně 60 dnů, pokud jde o zvlášť složitý případ. Výsledným rozhodnutím dojde k oficiálnímu zrušení údaje o místě trvalého pobytu a dané osobě bude formálně přidělena nová adresa v sídle obecního úřadu (stejný údaj o trvalém pobytu mají např. i bezdomovci). Mohou si ji samozřejmě sami přehlásit jinam, to už ale není vaše starost.