Jak založit společnost s ručením omezením

Praha - V České republice se dá podnikat v několika právních formách, z nichž nejjednodušší je podnikat jako fyzická osoba s živnostenským listem či koncesí (od 1.7.2008 výpis z živnostenského rejstříku). Tuto formu volí nejčastěji začínající podnikatelé zejména kvůli nižší finanční náročnosti zahájení podnikání, menší administrativní zátěži a možnosti vedení daňové evidence. Jelikož však tito podnikatelé ručí za své závazky neomezeně a platí vyšší daně, často uvažují o založení společnosti s ručením omezením.

Pokud podnikateli vést svůj byznys jako fyzická osoba z nějakých důvodů nevyhovuje, může se rozhodnout pro některou z forem podnikání právnických osob - obchodních společností. Jedná se o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo. Volba je pak výsledkem posouzení, která právní forma se více hodí pro daný druh podnikání, jaká je úroveň ručení účastníků za závazky společnosti a podobně.

Založení a vznik těchto obchodních společností a družstva je vcelku složitý proces na sebe navazujících úkonů a je proto obvyklé, že zakladatelé využívají služeb svých právních zástupců, advokátů či notářů.

Základní charakteristika s.r.o.

Oblíbenou a nejpoužívanější formou právnické osoby je společnost s ručením omezeným. Zde je její základní charakteristika:
Minimálně ji musí založit 1 fyzická nebo právnická osoba, společníků může být maximálně 50. Při povinné výši základního kapitálu alespoň 200 tisíc korun musí být minimální vklad společníka 20 000 tisíc korun.

Aby společnost opravdu vznikla, je potřeba spaltit 30 procent peněžitých vkladů a 100 procent nepeněžitých vkladů, avšak minimální výše celkových splacených vkladů musí být 100 tisíc korun. Zakládá-li společnost 1 zakladatel, musí být splacený celý základní kapitál. Společníci by měli mít na paměti, že maximální doba splácení vkladů je 5 let a že všichni společníci ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů.

Založení a vznik s.r.o.

První etapa - založení společnosti
1. Uzavřením společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny (v případě jediného zakladatele) formou notářského zápisu (originál plus potřebný počet kopií) je společnost založena.

Minimální náležitosti uzavření společenské smlouvy/zakladatelské listiny (obchodní zákoník, paragraf 110):

- název firmy a sídlo společnosti
- identifikace společníků
- předmět podnikání
- výše základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu
- jména a bydliště prvních jednatelů
- jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud je zřizována
- určení správce vkladu

2. Složení vkladů
Ve společenské smlouvě je stanoven správce vkladů a způsob jeho složení. Správcem bývá  společník, jednatel nebo notář. Vhodné je splacení na nový bankovní účet na jméno správce vkladu. Banka na požádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši.

3. Získání oprávnění k podnikání
Na Centrálním registračním místě živnostenského úřadu získáte výpis z živnostenského rejstříku (zatím bez IČ, dříve živnostenský list nebo koncesní listina). Poplatek 1 000,- Kč za vstup do systému podnikání.

Druhá etapa - vznik společnosti
1. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu (krajský soud).
Návrh na vznik společnosti podávají svým jménem všichni jednatelé, podpisy musí být ověřeny. Je vhodné zmocnit k sepsání návrhu jinou povolanou osobu, například notáře, advokáta.

Přílohy k návrhu na zápis společnosti:

- společenská smlouva nebo zakladatelská listina
- výpis z živnostenského rejstříku (úředně ověřený)
- doklad o sídle - souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti nebo výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nemovitosti
- doklady o splacení vkladu - prohlášení správce vkladu a potvrzení banky
- výpisy z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce
- úředně ověřené čestné prohlášení jednatelů o způsobilosti k právním úkonům a k provozování živností
- 5 000,- Kč na poplatek za zápis do obchodního rejstříku (v kolcích)

2. Zápis společnosti do obchodního rejstříku
O zapsání společnosti do obchodního rejstříku dostane firma od rejstříkového soudu Rozhodnutí o zápisu. Dnem zápisu společnost vzniká, je způsobilá k právním úkonům a je povinna vést účetnictví.

Co se musí vyřídit po vzniku společnosti:

1. Registrace k daním u finančního úřadu
2. Registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven (má-li firma zaměstnance - to jsou i společníci s pracovní smlouvou)
3. Získat IČ na živnostenském úřadu
4. Zajistit převod vkladů ze speciálního účtu na běžný bankovní účet společnosti


 
Další způsoby „pořízení" společnosti s ručením omezeným

1. Koupě společnosti, která již byla založena za účelem prodeje (tzv. ready-made s.r.o.)
Toto je nejrychlejší, ale i poněkud dražší způsob
2. Založení společnosti specializovanou firmou podle přání klienta
3. Založení společnosti vlastními silami s „asistencí" specializované firmy