Invalidní důchod - kolik a za jakých podmínek?

Příbor - Pokud se člověk rozhodne, že si vyřídí invalidní důchod, je potřeba, aby se obrátil na okresní správu sociálního zabezpečení. Tyto úřady lze nalézt v bývalých okresních městech. Kromě například výplaty dávek nemocenského pojištění se zabezpečují právě i některé úkoly kolem důchodového pojištění, tj. sepisují se zde žádosti o důchody, probíhá zde posudkové řízení - posouzení zdravotního stavu, zda odpovídá kritériím nároků na důchody apod. Samotný důchod potom přiznává a posléze i vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Invalidní důchody se ještě v tomto roce dělí na plné a částečné. Od roku 2010 se zavádí dokonce třístupňový invalidní důchod, ale pro tento rok ještě zůstává vše při starém.

Podmínky pro přiznání invalidního důchodu

Po podání žádosti o důchod proběhne posudkové řízení, kdy posudkoví lékaři zhodnotí tzv. pokles pracovní schopnosti. Slouží jim k tomu právní předpis, ve kterém je vyjádřen tento pokles pro jednotlivé nemoci procentně. V případě kombinace více nemocí se vychází z té nejzávažnější a k ostatním se přihlíží. Podle výsledného poklesu pracovní schopnosti se potom rozhodne, zda bude přiznán plný invalidní důchod - u něj musí být pracovní schopnost nižší minimálně o 66 procent - nebo částečný invalidní důchod - pokles minimálně o 33 procent.

Pokud je splněna podmínka dosažení snížení pracovní schopnosti, kontroluje úřad ještě to, zda žadatel o důchod splnil ještě potřebnou dobu pojištění, která se počítá z doby před vznikem invalidity, u lidí starších 28 let pak za posledních 10 let před odchodem do důchodu a činí

  • u osoby do 20 let méně než 1 rok,
  • u osoby od 20 do 22 let 1 rok,
  • u osoby od 22 let do 24 let 2 roky,
  • u osoby od 24 let do 26 let 3 roky,
  • u osoby do 26 do 28 let 4 roky,
  • u osoby nad 28 let 5 let.

Jako doba pojištění se započítává především doba zaměstnání či doba podnikání v případě, že byla osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění, doba studia, péče o dítě do 4 let apod. Ale evidence na úřadu práce se již nyní započítává pouze v rozsahu jednoho roku.

Když žadatel o invalidní důchod podmínku účasti na pojištění nesplní, je uznán plně či částečně invalidním, ovšem bez nároku na výplatu důchodu, takže zůstává bez prostředků.

Výpočet výše důchodu

Co se týče výše invalidních důchodů, stejně jako ostatní důchody, jsou i invalidní důchody dvousložkové - tj. skládají se z procentní a základní výměry. Základní výměra je přitom jednotná a činí 2 170 korun měsíčně.

Procentní výměra činí za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby (doba od vzniku invalidity do doby dosažení „normálního“ důchodového věku) 1,5 procenta výpočtového základu u plných invalidních důchodů a 0,75 procenta výpočtového základu u částečných invalidních důchodů. Přitom platí, že procentní výměra plného invalidního důchodu činí nejméně 770 Kč, částečného invalidního důchodu nejméně 385 Kč. Maximální hranice obou typů důchodů není stanovena.

Zmiňovaný výpočtový základ vychází z hrubých příjmů za období od roku 1986 do roku předcházejícímu přiznání důchodu, tj. pro důchody přiznávané v roce 2009 do roku 2008. Takto zjištění příjmy se pomocí přepočítávacích koeficientů upravují, tak aby odpovídaly příjmům v období přiznání důchodu. Navíc se snižují podle zákonem stanovených redukčních hranic. Samotný výpočet důchodu je dosti složitý, proto pro orientační výpočet výše důchodu doporučujeme použít kalkulačku dostupnou na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Bankovky
Zdroj: ČT24