Danění výnosů z prodeje a držby cenných papírů

Třebíč - Uvažujete o tom, že byste v dobách výprodeje na finančních trzích levně nakoupili akcie, dluhopisy nebo jiné cenné papíry? Těšíte se na to, že by vám v budoucnosti mohli přinést štědré zisky? Pokud ano, potom je právě vám určen tento článek, který poradí, kdy a za jakých podmínek je třeba ze zisků plynoucích z držby a prodeje cenných papírů zaplatit daň.

Zdanění výnosů vyplývajících z držení nebo prodeje cenných papírů (CP) je upraveno zákonem o daních z příjmů. Způsob zdanění fyzických osob se může různit podle toho, zda se jedná či nejedná o podnikatele a dále zda se jedná o výnosy z titulu držení CP nebo jejich prodeje.

Výnos z držby cenných papírů

Způsob zdanění je zde stejný pro fyzickou osobu podnikající i nepodnikající. Jedná se o příjmy podle §8 - Příjmy z kapitálového majetku. Zpravidla půjde o podíl na zisku, dividendu a úrok. Daněny jsou srážkovou daní podle §36, a to nejčastěji u zdroje.

Například podíly na zisku akcionářů akciové společnosti nebo společníků společnosti s ručením omezením se zdaňují 15procentní sazbou. Povinnost srazit daň je na straně společnosti, která podíly, resp. dividendy vyplácí. Příjemce již výnos do daňového základu nezahrnuje. U podnikatele vedoucího účetnictví je zdanitelným výnosem i případné navýšení hodnoty akcií při jejich přecenění kurzem ke konci účetního období.

Zisk z prodeje cenných papírů

V případě prodeje cenných papírů mohou nastat následující tři varianty:

  1. Příjmy jsou osvobozené od daně podle §4 - jedná se o příjmy nezahrnuté do majetku firmy a v případě prodej po šesti měsících od nabytí
  2. Ostatní příjmy podle §10 - nezahrnuté do majetku, prodej do 6 měsíců po nabytí
  3. Příjmy z podnikání podle §7 - zahrnuté v majetku

Cenné papíry nezařazené do majetku firmy

Příjmy z prodeje CP jsou příjmy podle §10 Ostatní příjmy. Tyto příjmy se snižují o nabývací cenu těchto cenných papírů. Součástí nabývací ceny jsou v tomto případě mimo jiné poplatky za transakce směřující k nákupu a prodeji. Daň se tedy odvádí pouze ze zisku z prodeje. Tento zisk je možno krátit o případnou ztrátu z prodeje jiného cenného papíru.

Další možností, jak zabránit státu, aby investorovi ze zisku ukousnul, je počkat si s prodejem alespoň šest měsíců od nabytí cenného papíru. Pokud je totiž drží déle než tuto dobu, je pak výsledný příjem z jejich prodeje od daně ze zákona osvobozen.

Cenné papíry zařazené do obchodního majetku

Zisky z prodeje CP jsou v tomto případě součástí daňového základu podnikatele podle §8 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti. Příjem z prodeje je tedy krácen o kupní cenu včetně všech poplatků souvisejících s obchodováním s cennými papíry. Zisk z prodeje jednoho CP je možno krátit o ztrátu z prodeje jiného CP. Celkově ale výsledek z prodeje cenných papírů nemůže být záporný. Pokud podnikatel ukončil samostatně výdělečnou činnost, platí pro osvobození od daně časový test 6 měsíců od ukončení podnikání.