Psychiatr Skála zasvětil život boji proti alkoholismu

Praha - Docent Jaroslav Skála, psychiatr, který zasvětil svůj život boji proti alkoholismu, vstoupil do dějin jako zakladatel první protialkoholní záchytné stanice na světě, zřízené v nemocnici v Praze u Apolináře. Zde také založil při psychiatrické klinice VFN první specializované lůžkové oddělení pro studium a léčbu alkoholismu. Apolinář v čele se Skálou postupně vypracoval komplexní léčebný program, režim a systém doléčování zejména alkoholových závislostí, který se praktikoval i v zahraničí. Jeho metody jsou stále živé, rozvíjejí se a přizpůsobují aktuálním potřebám. Legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála zemřel 26. listopadu 2007 ve věku jedenadevadesáti let.

Jaroslav Skála se narodil 25. května 1916 v Plzni. Po studiích na lékařské fakultě v Praze byl vyslán na mezinárodní konferenci o alkoholismu do Bruselu, která odstartovala jeho zájem o tuto problematiku a stala se určující pro jeho další profesionální dráhu. Inspirovaný myšlenkami amerických Anonymních alkoholiků založil už v únoru 1948 Klub lidí usilujících o střízlivost (KLUS).

Dne 10. září 1948 založil v budově bývalého kláštera u kostela sv. Apolináře ono pověstné oddělení léčby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice, které vešlo ve známost pod názvem Apolinář. O tři roky později přišel Skála s unikátním nápadem protialkoholních záchytných stanic. První bylo otevřeno také u Apolináře, 18. května 1951. Skála stál i u zrodu moderní adiktologie, oboru, který se zabývá výzkumem, prevencí a léčbou závislostí a jiných škodlivých návyků. V roce 1971 otevřel u Apolináře Středisko drogových závislostí, první specializované ambulantní pracoviště pro drogově závislé.

Oddělení léčby závislostí vedl Skála až do odchodu do důchodu v roce 1982, tedy celých 34 let.