Jak se volí prezident

Přímá volba prezidenta je českou novinkou, přesto se její pravidla řídí už zavedeným postupem – totiž tím při senátních volbách.

Kandidovat může zájemce o prezidentské křeslo, kterého podpoří – podpisem – nejméně dvacet poslanců nebo deset senátorů. Anebo ten občan České republiky, kterému je alespoň čtyřicet let a jehož kandidaturu podpoří peticí nejméně 50 000 lidí. Zákonnou překážkou kandidatury je pouze ztráta volebního práva – kdo nemůže volit, nemůže být ani zvolen. Záznam v trestním rejstříku či pochybná minulost zákonnou překážkou nejsou.

Volba prezidenta je dvoukolová.

1. kolo – 11. a 12. ledna 2013

V prvním kole usilují o místo na Pražském hradě všichni uchazeči, kteří se do příslušného data – v tomto případě 6. listopadu 2012 – oficiálně zaregistrovali a oprávněnost jejich registrace nebyla zpochybněna. Prezidentem republiky je pak zvolen kandidát, který obdržel „nadpoloviční většinu platných hlasů“. Tedy kandidát, který získá více než 50 % všech platných hlasů.

2. kolo – 25. a 26. ledna 2013

Pokud nikdo nezíská přes padesát procent všech platných hlasů, koná se druhé kolo. Do něj postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Prezidentem se pak stává ten, kdo obdrží vyšší počet hlasů.

Pokud nastane rovnost hlasů v prvním kole – dva či více kandidátů získají například shodně po třiceti procentech – postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet platných hlasů. „Nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.“ Kdyby tedy získal kandidát „A“ třicet procent a kandidáti „B“ a „C“ shodně pětadvacet procent hlasů, do druhého kola postupují všichni tři. Prezidentem se pak stává ten, kdo získá jednoduše nejvíc hlasů.

Pokud z druhého kola volby nevzejde jeden kandidát s nejvyšším počtem platných hlasů – nastane rovnost – prezident republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí zcela nová volba prezidenta republiky. S novými kanditáty, novou kampaní, novým sbíráním podpisů.

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ:

  • Hlasovat je nutné osobně.
  • Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem nebo občanským průkazem).
  • Od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise obdrží prázdnou úřední obálku, do které za plentou vloží vybraný lístek.
  • Aby byl hlas platný, musí vložit volič do úřední obálky pouze 1 hlasovací lístek.
  • Úřední obálku s lístkem po opuštění plenty volič vhodí před komisí do volební schránky.
  • S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek kvůli zdravotnímu postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru za plentou přítomen jiný volič a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.
  • Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo rodinných, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

HLASOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ:

  • Pokud se volič trvale zdržuje v cizině a chce volit prezidenta, musí požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky ve svém místě pobytu.
  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možné volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, kterýsi před tím musí volič vyzvednout na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště (podrobnosti zde)
  • Volba v zahraničí se koná ve stejných termínech jako na území České republiky.