Co uděláme s menšinami - nebo ony s námi?

Pokračující růst migrace ve světě i u nás má řadu důvodů na straně zdrojů imigrace i na straně jejích příjemců. Ve zdrojových, zpravidla méně vyspělých zemích, je to hlavně touha obyvatel podílet se na vyšší životní úrovni bohatých států. V cílových zemích je to zase potřeba doplňování úbytku práceschopného obyvatelstva v důsledku vymírání domácí populace. Zde k tomu přistupuje i potřeba pracovníků ochotných vykonávat podřadnější práce, nad něž se domácí populace cítí povznesena. A pochopitelně s tím souvisí také ochota chudých imigrantů pracovat za nižší mzdy. 

Kdyby nebylo těchto skutečných či umělých potřeb na příjmové straně, byly by přistěhovalectví kladeny překážky a imigrace by byla tlačena do ilegality. Protože však vymírání (a stárnutí) populace ve většině evropských států nabývá na intenzitě, stejně jako nechuť živit se méně kvalifikovanými profesemi, vytvářejí se naopak na úrovni EU i národních států co nejvstřícnější koncepce legální migrace. Z trvale nedostatečné natality (snižované i 25 tisíci umělými potraty ročně) a poklesu počtu obyvatel vychází i záchranná koncepce legální migrace v Česku.

Podle nedávného propočtu českých demografů a sociálních geografů (Boris Burcín, Tomáš Kučera a Dušan Drbohlav) by ČR při nulové imigraci do r. 2065 ztratila více než dva miliony obyvatel. Pro zachování současné populační velikosti bude muset Česko ve stejném období přijímat ročně 3 až 44 tisíc cizinců. Loňský počet 19 tisíc nově získaných imigrantů (cizinců s trvalým pobytem) tomuto propočtu zhruba odpovídá. Z hlediska zachování průměrného věku v populaci je však koncepce legální imigrace naprosto nedostatečná. Aby vedle udržení celkového počtu obyvatel byl zachován i dnešní průměrný věk (40 let), musel by se roční přísun imigrantů po dobu 60 let pohybovat mezi 300 tisíci a 4,2 milionu lidí. A to by znamenalo, že v Česku bude v r. 2065 okolo 90 milionů cizinců!

Protože je takový scénář nereálný a počítá se jen s  imigrací pro udržení počtu obyvatel - na čemž má mít imigrace 96 procentní podíl - zvýší se průměrný věk na konci sledovaného období na více než 48 let. Jelikož se enormně zvýší i poměr počtu příjemců důchodu k počtu plátců daní, je každá obdoba dnešního solidárního důchodového systému odsouzena k zániku.

Nic na této chmurné perspektivě nemění ani přechodné zvýšení porodnosti zásluhou žen ze silných ročníků 1975 až 1978. Od r. 1994 česká populace 12 let nepřetržitě vymírala. Za tuto dobu se narodilo téměř o 200 tisíc lidí méně než jich zemřelo. A ve stejném období bylo umělými potraty o život připraveno 450 tisíc počatých dětí. Už z porovnání těchto dvou čísel je zřejmé, že k obrovskému propadu natality přispěl neomezený přístup k umělým potratům. Podobné je i srovnání více než 20 tisíc umělých potratů a 19 tisíc imigrantů v minulém roce. Tyto výpadky jsou bohužel nenahraditelné. 

K extrémně nízké porodnosti samozřejmě přispívá také ideologie sobectví, preference kariéry, požitků a konzumu před osobní a kolektivní odpovědností za rodinu a prostou reprodukci národního společenství. Většina populace v produktivním  věku navíc ještě spoléhá  na paternalistickou funkci státu, který každého ve stáří zabezpečí, ať si děti (své živitele a podporovatele ve stáří) pořídil či nepořídil. Nezpochybnitelný vliv má programová degradace úcty k životu a popření základního lidského práva - práva na život. Je absurdní, že nemilosrdný potratový zákon z doby komunistické totality, o jehož odstranění se jednalo ihned po listopadu 1989, platí dodnes. Od té doby mu za oběť padlo zhruba 874.000 počatých dětí! Dnes je u nás trestné zabít nějakého chráněného živočicha, ale není trestné zabít člověka v prenatálním stavu. Může národ, který ztratil základní sebezáchovný pud, uhájit své místo na zemi?

Co bude s menšinami imigrantů ve státech pěstujících tento druh „plánovaného rodičovství“? Nepřipravujeme si i my své Kosovo? Všimněme si, že muslimové v Kosovu a islámští imigranti v západní Evropě podobnou „potratovou kulturu“ rozhodně netrpí. Vědí proč.  A Evropská unie? Ta pilně dbá, aby právo na potrat (které muslimové nevyužívají) bylo součástí legislativy všech členských států. V celé Evropě podporuje potraty, homosexualitu a multikulturalismus, tedy vše, co směřuje k rozkladu tradiční rodiny a proti růstu domácí populace. Není to pokus o sebevraždu? Už dnes mohou muslimské menšiny v některých částech západní Evropy požadovat „sebeurčení až do odtržení“, protože jsou ve svých enklávách většinami.  Když v r. 2065 bude v ČR už 28 % cizinců, co bude s českými luhy a háji za sto let?

Loď s africkými imigranty
Loď s africkými imigranty
Více fotek
  • Loď s africkými imigranty autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/23/2256.jpg
  • Novorozeně s rodiči autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/30/2996.jpg