Přednáška z Univerzity Karlovy: Cesta do Canossy

Přednášky pro veřejnost na Univerzitě Karlově pokračovaly 6. března Cestou do Canossy. O pokání římského císaře v roce 1077 a jeho významu pro střet duchovní a světské moci pohovořil historik Drahomír Suchánek i v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.
Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Téma přednášky se vztahuje ke zlomové události v životě středověké společnosti – k bojům o investituru. Pokání, které musel na počátku roku 1077 vykonat římsko-německý král Jindřich IV. před papežem Řehořem VII., předurčilo tvrdé střetávání světské a duchovní moci o nadřazenost. Církev na konci bojů uhájila svoji nezávislost, světská moc naopak musela nalézt nové základy své legitimity.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D., (*1972) vystudoval dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a katolickou teologii na Katolické teologické fakultě téže univerzity. V současné době působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě UK. Soustřeďuje se na problematiku církevních a středověkých dějin a svoji badatelskou činnost zaměřuje na obor papežských dějin a vztahů mezi duchovní a světskou mocí. Je autorem monografií Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (2011), Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách (2012), spoluautorem syntézy Církevní dějiny I.: antika a středověk (2013) a řady odborných studií k tématu církevních dějin.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.