Zdravější = spokojenější: Biologické aspekty a pohled sociologie

Dalším přednáškový cyklu Univerzity Karlovy, který můžete sledovat v přímém přenosu (a o den později i ze záznamu) také na webu ČT24, je věnován zdraví. Tématu pod souhrnným názevm Zdravější rovná se spokojenější se věnují tři přednášky, 22. dubna se Jan Heller věnoval biologickým aspektům životního stylu a Irena Slepičková se na téma zaměřila z pohledu sociologie.

Video Biologické aspekty zdravého životního stylu
video

Biologické aspekty zdravého životního stylu

Biologické aspekty zdravého životního stylu. Evoluční změny v genetickém kódu člověka souvisí s jeho habituální aktivitou – současný genetický profil je odrazem životního stylu člověka v minulých tisíciletích. V rámci živočišné říše se člověk vyznačuje výraznou kvalitativní heterogenitou a plasticitou tkání. Biologický základ zdatnosti člověka je dán geneticky a geneticky jsou podmíněny i individuální limity jeho rozvoje. Rozhodující adaptační procesy podmiňující zdatnost a výkonnost člověka se odehrávají na buněčné úrovni, ale celkový efekt adaptačních procesů je determinován kvalitou integračních a regulačních fyziologických procesů.

Přednáší: Doc. MUDr. JAN HELLER, CSc. Vedoucí Biomedicinské laboratoře UK FTVS se zabývá především problematikou funkční zátěžové diagnostiky a využitím laboratorních a terénních zátěžových testů pro hodnocení reakcí a adaptací lidského organismu na zatížení i pro ordinaci pohybové aktivity u různých skupin populace. Na univerzitě působí od roku 1977. Byl hlavním řešitelem 13 grantů a spoluřešitelem 22 dalších grantových výzkumů. Absolvoval zahraniční přednáškové pobyty na řadě zahraničních lékařských a tělovýchovných fakult, působil jako hostující učitel pro postgraduální studium na Univerzitě de Antioquia v Kolumbii a byl řečníkem na řadě dalších. Je členem české lékařské společnosti, Fyziologické společnosti a Společnosti tělovýchovného lékařství, New York Academy of Sciences, mezinárodní vědecké společnosti Societé de Physiologie aj. Také je členem redakční rady časopisu Česká kinantropologie a Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica.

Triumvirát zdraví, sportu a životního stylu z pohledu sociologie. Vyšší životní úroveň, nárůst volného času, technický pokrok a poznatky vědy na jedné straně život lidí v dnešní společnosti usnadňují, na druhé mohou způsobovat i problémy. Sociologický pohled na zdraví, životní styl a sport (v jeho širokém pojetí, nikoli výkonnostním a soutěžním), poukazuje na provázanost těchto fenoménů a na možnosti sportu jako jednoho z prostředků podpory sociální a psychické dimenze zdraví.

Přednáší: Doc. PhDr. IRENA SLEPIČKOVÁ, CSc. Pracuje na Univerzitě Karlově, na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Věnuje se sociologii sportu, volného času a sociologii sportovních organizací. Výzkumné aktivity zaměřuje zejména na úlohu sportu ve společnosti, na vztah sportu a sociální stratifikace či životního stylu. Mimo akademickou půdu spolupracuje s veřejnou správou na analýze a tvorbě lokálních sportovních politik. Působila na řadě zahraničních univerzit, podílela se na evropských projektech tvorby společných vzdělávacích a studijních programů a koordinovala projekt EU Tempus-Phare. Je členkou řady domácích i zahraničních odborných společností. V roce 2006 založila sekci Sociologie sportu při České kinantropologické společnosti.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Následuje: 29. dubna přednáška Jaroslava Kříže na téma „Zdravotní stav obyvatelstva, podpora zdraví a prevence nemocí“.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, včetně přechozích z cyklu Zdravější rovná se spokojenější, najdete na následujícím odkazu: