Průvodce džunglí pracovního trhu pro čerstvé absolventy

Školní rok pomalu končí. Pro některé žáky a studenty se s jeho koncem brány školy definitivně zavírají, a pro mladé lidi tak nastává doba, kdy si musejí najít zaměstnání nebo se zaevidovat na úřadu práce. Právě pro ně a jejich rodiče jsme připravili několik následujících odstavců, které poradí, jak neopomenout žádný detail spojený s ukončením studia.

 

Kdy končí absolventům prázdniny?

Někoho může napadnout, co je to za hloupou otázku, ale málokdo ví, že prázdniny, po které jsou absolventi ještě považováni za nezaopatřené děti, končí u středoškoláků s koncem oficiálních školních prázdnin, kdežto u vysokoškoláků trvají pouze jeden další měsíc po ukončení studia. V případě, že žák či student školu neukončil řádně, nemá prázdniny žádné, nezaopatřeným dítětem přestává být okamžitě.

Pojem nezaopatřené dítě

Nezaopatřené je každé dítě do 15 let věku a poté student do 26 let. Za nezaopatřené dítě se považuje také dítě ve věku do 18 let, které je vedeno v evidenci úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po tuto dobu stát za dítě platí zdravotní pojištění, toto období se rovněž započítává jako náhradní doba pojištění pro pozdější nárok na důchod. Při splnění zákonných podmínek má nezaopatřené dítě nárok na přídavek na dítě, případně jeho rodina na další dávky státní sociální podpory.

Absolventi a úřad práce

Současní absolventi to na úřadu práce mají těžší oproti absolventům v letech minulých, protože ti dostávali podporu v nezaměstnanosti. Nešlo sice o nijak závratné sumy, ale přesto to nějaké finance byly. V současné době se studium započítává pouze v rozsahu 6 měsíců. Proto, aby vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, však musí nezaměstnaný mít celkem 12 měsíců doby účasti na důchodovém pojištění v posledních 3 letech. Chybějící dobu tak může absolvent doplnit pouze zaměstnáním (při studiu, o prázdninách apod.), samotné studium mu nestačí.

Pokud potřebnou dobu pojištění nesplní, bude veden v evidenci úřadu práce, stát za něj, co by za uchazeče o zaměstnání, bude platit zdravotní pojištění, ovšem žádnou podporu v nezaměstnanosti nedostane. Ale i samotná platba zdravotního pojištění je dosti velká úspora, pokud by totiž absolvent nenastoupil do zaměstnání ani se nezaevidoval na úřadu práce, musel by měsíčně zaplatit zdravotní pojištění ve výši 1 080 korun. Příslušnost ke konkrétnímu úřadu práce se řídí podle místa trvalého bydliště. Seznam všech úřadů práce v České republice je dostupný na webové adrese http://urad-prace.i-online.cz/.

Absolventi a dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi nahradily od roku 2007 předchozí dávky sociální potřebnosti, lidově zvané doplatky do životního minima. S touto změnou došlo také ke zpřísnění podmínek, za kterých mohou absolventi dávky získat. Například je novinkou to, že i když absolvent již nestuduje a je veden v evidenci úřadu práce, je stále pro nárok na dávky posuzován společně se svými rodiči, pokud s nimi žije v jedné domácnosti. Pokud rodiče pracují, nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi mu velmi pravděpodobně nevznikne. Proto může velmi snadno u absolventa nastat situace, kdy ukončí školu, ale nedostane žádné finance ani podporu v nezaměstnanosti a je i nadále odkázán na finanční výpomoc rodičů.