Dlouhodobě nemocné dítě si žádá celodenní pečí, kde na ni ale vzít?

Příbor - Děti jsou pro řadu z nás v životě vším. O to horší je situace, kdy dítě dlouhodobě onemocní, nemůže navštěvovat školu nebo školku a navíc vyžaduje, aby o ně někdo celodenně pečoval. Kromě starosti o zdraví své ratolesti pak musí rodiče ještě řešit další problém, jak péči o nemocného potomka skloubit se zaměstnáním, popř. kde vzít peníze na to, aby mohli přestat pracovat a všechen svůj čas věnovat dítěti, které je potřebuje víc, než kdy jindy.

Podpora při ošetřování člena rodiny

Pro zajištění péče v době krátkodobé nemoci je určena dávka nemocenského pojištění - podpora při ošetřování člena rodiny - lidově nazývaná paragraf. Lze ji pobírat po dobu ošetřování dítěte do 10 let, avšak doba po, kterou je tato dávka vyplácena, nesmí překročit devět kalendářních dnů, v případě osamělého rodiče 16 dnů. Dávka se vypočítává stejně jako nemocenská, její výše je prakticky stejná.

Příspěvek na péči

Pokud je však nemoc dítěte natolik závažná, že si jeho stav žádá dlouhodobou nepřetržitou péči (v oblasti běžné denní péče - zajištění a přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu apod.), lze situaci řešit žádostí o příspěvek na péči. Tento příspěvek se vyřizuje na sociálních odborech městských úřadů s rozšířenou působností, pro jejich uplatnění platí celostátně platné formuláře.

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou., v závislosti na přiznaném stupni pak může příspěvek na péči u dětí ve věku od jednoho roku do 18 let činit:

  • 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Při posuzování nároku na příspěvek domácnost navštíví sociální pracovnice úřadu, která zhodnotí, které úkony si nemocný sám neudělá. Zdravotní stav a především soběstačnost posoudí také posudkový lékař. Pokud je příspěvek přiznán, je vyplácen přímo zdravotně postiženému, v případě nezaopatřených dětí jejich zákonnému zástupci. Má sloužit k nákupu sociálních služeb, tj. jako odměna pro ty, kdo o něj pečují, fyzická osoba, placená pečovatelka, domov důchodců apod.

Další dávky

V případě matky samoživitelky s nízkými příjmy je možnost požádat si o sociální příplatek - dávka státní sociální podpory pro rodiny s nezaopatřenými dětmi s příjmem do dvojnásobku životního minima. Úřady však mají možnost z důvodu nepříznivého zdravotního stavu dítěte tuto dávku ještě zvýšit v závisti na stupni jeho závislosti. Protože se jedná o dávku státní sociální podpory, vyřizuje na úřadech státní sociální podpory, které spadají pod úřady práce.

Pro zdravotně postižené jsou určeny v našem sociálním systému další dávky, například příspěvek na pořízení pomůcek, příspěvek na provoz motorového vozidla, průkazy mimořádných výhod apod. Na tyto dávky se lze konkrétně informovat na městských úřadech s rozšířenou působností.

Závěrem lze konstatovat, že naše sociální síť je dosti různorodá a dávky a služby pro zdravotně handicapované v ní mají své významné místo, proto není třeba váhat a v případě potřeby je dobré nabízené možnosti využít.

Matka krmí nemocné dítě
Matka krmí nemocné dítě