Jaké máme v Česku slevy na dani?

Praha - České zákony dávají fyzickým osobám dvě možnosti, jak snížit sumu, kterou odvádíme na daních. Jsou jimi jednak odečitatelné položky, o kterých jsme již na našich stránkách referovali, nebo slevy na dani. Výše těchto slev se řídí §35 zákona o daních z příjmů. Na čem všem se dá na daních tímto způsobem ušetřit, uvádí následující výčet.

Fyzické osoby, lhostejno zda zaměstnanci či podnikatelé, mohou uplatňovat následující slevy na dani:

1. Sleva na poplatníka v roční výši 24 840 korun (měsíčně 2 070 Kč u zaměstnance s podepsaným „prohlášením“) platí pro všechny, včetně důchodců či nezaměstnaných.

2. Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti v roční výši 24 840 korun, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující 68 000 korun. Na držitele průkazu ZTP/P se sleva zvyšuje na dvojnásobek. Měsíčně se sleva u zaměstnanců neposkytuje. Uplatní se v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání. Do vlastního příjmu se nezahrnují dávky státní sociální podpory a další sociální dávky.

3. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti ve výši 10 680 korun ročně (890 Kč měsíčně). Toto daňové zvýhodnění má formu slevy na dani (maximálně do výše daně) nebo daňového bonusu nebo obojího současně.

Podmínky pro daňové zvýhodnění:

  • V rámci jedné domácnosti je může v jednom měsíci u jednoho zaměstnavatele uplatnit jen jeden z poplatníků.
  • Dítě (vlastní, ale i osvojené) je nezletilé nebo zletilé až do 26 let věku soustavně se připravující na budoucí povolání nebo takové, které se ze zdravotních důvodů nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání, ani není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (nárok na daňovou slevu není nijak omezen ani výdělečnou činností zletilého dítěte)
  • podepsané „prohlášení“ poplatníka o uplatnění slevy
  • potvrzení o studiu dítěte
  • potvrzení zaměstnavatele o neuplatnění nároku na daňové zvýhodnění (u druhého rodiče)

Pokud je nárok na daňové zvýhodnění větší než daňová povinnost, je rozdíl daňovým bonusem. Jeho výše za rok činí minimálně 100 korun a maximálně 52 200 korun. Měsíčně je pak ohraničena 50 korunami a 4 350 korunami.

Podmínky pro daňový bonus:

  • roční příjem ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy (8000 korun v roce 2008)
  • měsíční příjem ve výši alespoň ½ minimální mzdy

4. Sleva na dani u poplatníka soustavně se připravujícího na budoucí povolání (studium): Tuto slevu může využít student, který vykonává činnost na základě pracovně právních vztahů (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Roční sleva činí 4 020 korun, tj. měsíčně 335 Kč. Podmínkou pro uplatnění slevy je potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání pro příslušný školní rok či semestr.

5. Sleva na zdravotní postižení

Výše slevy se řídí následujícími podmínkami:

  • Částečný invalidní důchod - 2 520 korun za rok (210 Kč měsíčně)
  • Plný invalidní důchod - 5 040 korun za rok (420 Kč měsíčně)
  • ZTP/P - 16 140 korun za rok (1 345 Kč měsíčně)

Pokud z nějakého důvodu poplatník (zaměstnanec) neuplatnil nárok na příslušnou slevu u svého zaměstnavatele, nepožádá zaměstnavatele o roční zúčtování a provede ho sám v rámci svého daňového přiznání. Podnikatelé mohou slevy uplatnit případně i v rámci dodatečného daňového přiznání.