Jak získat příspěvek na péči a co dělat, když péče skončí?

Praha - Příspěvek na péči je dávka, která je svým charakterem určena lidem, kteří pro svůj zdravotní handicap potřebují péči jiné osoby. Tato jejich potřeba péče je vyjádřena tzv. stupněm závislosti. Stupně závislosti jsou celkem čtyři a od nich se odvíjí výše příspěvku, kterou zdravotně handicapovaní pobírají.

O příspěvek na péči si je možno požádat na sociálních odborech městských úřadů s rozšířenou působností, existují pro to předepsané tiskopisy. Poté probíhá posudkové řízení, které rozhodne o tom, který stupeň příspěvku bude přiznán.

Výše příspěvku na péči


                                      dítě do 18 let               osoba starší 18 let

I. stupeň závislosti                3 000 Kč                          2 000 Kč

II. stupeň závislosti              5 000 Kč                          4 000 Kč

III. stupeň závislosti              9 000 Kč                          8 000 Kč

IV. stupeň závislosti             11 000 Kč                        11 000 Kč

Příspěvek na péči je svým charakterem určen k úhradě sociálních služeb pro zdravotně handicapované, přičemž si s ním zdravotně handicapovaný hospodaří sám a sám také rozhoduje, k nákupu jaké služby jej využije. V případě, že je přiznán příspěvek při závislosti se stupněm II., III. nebo IV., umožňuje náš sociální systém rodinným příslušníkům handicapovaného, aby nechodili do zaměstnání a o postiženého pečovali. Doba péče se jim započítává pro nárok na jejich důchod a stát za ně současně platí zdravotní pojištění. Tento způsob péče je možný i v případě péče o zdravotně postižené dítě. Pokud jde o dítě mladší 10 let, postačí rodičům pro to, aby s ním mohli zůstat doma, dokonce příspěvek I. stupně.

Celkem stát ročně na příspěvku na péči vyplatí bezmála 18 miliard korun, počet poživatelů příspěvku na péči se blíží 300 tisícům.

Když péče skončí… 

Když péče o handicapovanou osobu skončí, mají „pečující osoby“ po zaevidování se na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud splní podmínku minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění v posledních 3 letech. Doba péče o osoby s uvedeným stupněm závislosti se započítává jako náhradní doba pojištění. Pokud nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká pouze z této náhradní doby, stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti z ukazatele průměrné mzdy ve státě, takže se její výše pohybuje kolem částky 2 500 Kč měsíčně.

V případě nedostatečných příjmů v rodině je pak možností si požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, kdy za splnění všech potřebných podmínek je možné pobírat k podpoře v nezaměstnanosti ještě i tyto dávky.

Úřad práce
Úřad práce