Soužití s druhem či družkou může zkomplikovat žádost o dávky

Praha - Druhovský poměr se nijak oficiálně neuzavírá ani neregistruje. Soužití v druhovském poměru však v životě může přinést určité komplikace, a to bohužel také třeba v případě žádosti o sociální dávky. Konkrétně u dávek pomoci v hmotné nouzi je přesně vymezen okruh osob, které se pro posouzení nároku na dávky posuzují společně, a do tohoto okruhu spadají i jakékoliv jiné osoby, které společně užívají byt. Mezi tyto osoby se počítá právě druh či družka. Co ale dělat, když se v bytě zastaví jen občas a na domácnost nepřispívá?

Společné posuzování je navázáno automaticky pouze na společné užívání bytu s tím, že tyto osoby mají možnost prohlásit, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Toto prohlášení je mimo jiné možno také učinit přímo před sociální pracovnicí do protokolu, který obě strany podepíší.

Je však třeba mít na paměti, že toto prohlášení může mít nepříznivé důsledky v jiných systémech, například při přechodu nájemní smlouvy na osobu žijící ve společné domácnosti apod. Těchto negativních důsledků by si měly být osoby, které prohlášení dávají, vědomy.

V případě, že žadatel učiní příslušné prohlášení, mají sociální pracovníci na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky či osob společně posuzovaných právo vstupovat do obydlí těchto osob a provádět zde sociální šetření. Toto šetření se provádí za účelem ověření skutečností, které žadatelé či společně posuzované osoby uvedly při řízení o dávkách a které nárok na dávku ovlivňují, účelem šetření je sociální práce s osobami pobírajícími dávky pomoci v hmotné nouzi. Pokud není dán souhlas s provedením šetření v domácnosti, může být dávka snížena či odejmuta nebo žádost o dávku zamítnuta.

Kdyby sociální pracovníci došli při šetření v bytě žadatele o dávky k názoru, že se jedná o společnou domácnost, a chtěli z tohoto důvodu dávku pomoci v hmotné nouzi snížit či odejmout, je zde možnost se proti takovému správnímu rozhodnutí odvolat. Celou záležitost by pak znovu posoudil krajský úřad. I kdyby zde žadatel o dávku neuspěl podle svých představ, má ještě možnost se v celé záležitosti obrátit na správní soud.

Pokud při šetření v bytě žadatele o dávky nebyly zjištěny skutečnosti, které nepochybně svědčí o vedení společné domácnosti, nebudou pak tyto osoby posuzovány společně, tj. nebude se přihlížet k jejich příjmům apod.