Když vám soused nedá spát

Praha - Jeden z předchozích článků naší poradny byl zaměřen na problematiku rekonstrukce bytu z pohledu stavebníka. Často se však jako vlastník nebo nájemce bytu můžete dostat do opačné pozice - souseda, který je rekonstrukcí bytu obtěžován. Co se týče pohody bydlení, není snad nic horšího, než špatné sousedské vztahy. Všichni jistě znají českou filmovou klasiku "Zítra to roztočíme, drahoušku!". Bohužel šikana mezi sousedy v běžném životě často nebývá tak humorná jako ve filmu. Proto doporučuji řešit trable se sousedy nejprve dohodou. Co si však počít, když už na souseda dobré slovo neplatí a ve dne v noci u něj hrčí sbíječka?

Sousedská práva

Rekonstrukci bytu provádí většinou jeho vlastník, který tak zvelebuje svůj majetek. Nájemce může stavební úpravy v bytě provádět taky, vždy ale potřebuje souhlas vlastníka. Proto je třeba při řešení sousedských vztahů vyjít z ustanovení § 127 občanského zákoníku upravujícího tzv. sousedská práva. Vlastník bytu se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného (tedy i např. nájemce) nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Dle § 13 odstavce 3 zákona o vlastnictví bytu pak nesmí vlastník bytu provádět takové úpravy bytové jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. V krajním případě může soud vlastníkovi nařídit dokonce i prodej bytu. Není však vždy nutné obracet se rovnou s žalobou na soud.

Ochrana před hlukem a vibracemi

Pokud stavebník používá při rekonstrukci stroje, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, je dle § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/200 Sb.) povinen zajistit, aby hluk a vibrace nepřekračovaly hygienické limity stanovené nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (č. 148/2006 Sb.). V případě podezření, že jsou tyto limity překročeny, je třeba se obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici s žádostí o změření hluku. V případě vyhovění této žádosti bude nutná určitá spolupráce, např. umožnění měření hluku v bytě. Jsou-li limity překročeny, měla by hygienická stanice zasáhnout a vymáhat na původci snížení zátěže na únosnou míru (pokud není vydána výjimka).

Práva nájemce bytu

Nájemce bytu je chráněn ustanovením § 698 občanského zákoníku. Má právo na přiměřenou slevu z nájemného mimo jiné v případě, že stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Toto právo je třeba uplatnit vždy u pronajímatele bez zbytečného odkladu nejpozději do šesti měsíců od odstranění závad.

Bytový dům nemusí být majetkem jen jednoho vlastníka. Pronajímatel má ale povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Nájemce by se měl tedy obrátit na svého pronajímatele i v případě, že rušitelem není přímo pronajímatel bytu, ale hlučný soused. Pronajímatel pak může požadovat případnou náhradu škody na vlastníku sousedního bytu, který ho obtěžuje. V případě družstevního vlastnictví je vlastníkem bytu bytové družstvo.

Stavební povolení

Vlastníci bytů v domě jako členové společenství bytových jednotek dávají souhlas se zásahem do společných částí domu. V případě, že se jedná o takové úpravy v bytě nebo domě, které vyžadují stavební povolení, jsou vždy účastníky takového stavebního řízení a mohou vznášet námitky a připomínky. Ve stavebním povolení by pak měly být stanoveny také podmínky provádění stavebních prací (ve kterou denní dobu je možné stavební úpravy provádět, do kdy má být stavba dokončena atd.), které musí stavebník dodržet.