Jak si můžeme z daní odečíst úspory na důchod?

Praha - Jedním z několika způsobů snížení daňového základu fyzických osob je penzijní připojištění se státním příspěvkem. Využít možnosti snížit si daňový základ o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění je jistě lákavá představa. Jeden z hlavních argumentů při přesvědčování lidí o výhodnosti penzijního připojištění bývá hlavně možnost snížit si daňový základ až o 12 000 Kč díky zaplacenému příspěvku na penzijní připojištění v kalendářním roce. Toto je ale spíš podpůrný argument. Smyslem je přece vytvořit si finanční rezervu na stáří, kdy předpokládaný, státem garantovaný důchod nezajistí člověku zdaleka takovou životní úroveň, na kterou byl zvyklý.

O podmínkách pro uplatnění daňového odpočtu jsou klienti při uzavírání smluv informováni – hlavně proto, aby příslušné smlouvy uzavřeli na dostatečně dlouhou dobu a  příspěvky platili v náležité výši. Zdaleka ne všem klientům je ovšem také jasné, co se stane, pokud jejich smlouva z nějakého důvodu předčasně zanikne. Nejde zde jenom o státní příspěvek, na který klient ztrácí nárok, ale také o povinnost dodanit částky v minulosti odečtené od daňového základu.

Podle §15 odst. 5 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst příspěvky zaplacené poplatníkem podle smlouvy uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou si může poplatník odečíst od daňového základu, se rovná příspěvkům zaplaceným za kalendářní rok sníženým o 6000 Kč, maximálně lze ale odečíst 12 000 Kč. Proč se odečítá 6 000Kč? Tato částka odpovídá měsíčnímu příspěvku 500 Kč, na který poplatník dostává od státu státní příspěvek. Tedy daňové zvýhodnění připadá v úvahu při měsíčních platbách přes 500 Kč. Z hlediska daňového  je tedy pro poplatníka ideální zaplatit za kalendářní rok částku 18 000 Kč.

Odpočet od základu daně je možné uplatnit v rámci ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele podepsáním žádosti o roční zúčtování záloh, a to nejpozději do 15.2.

Druhou možností, jak odpočet uplatnit, je v rámci daňového přiznání poplatníka. Nárok na odpočet se dokládá smlouvou o penzijním připojištění mezi poplatníkem a penzijním fondem a dále potvrzením penzijního fondu o zaplacených příspěvcích. Na tomto potvrzení se uvádí celkový příspěvek účastníka, tedy před odpočtem 6 000 Kč.

Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu

Podle § 15 odst. 5) ZDP se v případě ukončení penzijního připojištění před termínem dle uzavřené smlouvy již provedené odpočty stávají daňovým příjmem podle §10 ve zdaňovacím období, ve kterém k ukončení smlouvy a zániku práva na odpočet došlo. Sankce za předčasně ukončené penzijní připojištění  je zavedena v ZDP od roku 2006 a dodanění se nevztahuje na částky, o které byl základ daně snížen před účinností novely tohoto zákona, tzn. na částky uplatněné před 1.1.2006.

Příklad:

Poplatník uplatnil v daňových přiznáních za roky 2005 – 2008 odpočet zaplaceného příspěvku na penzijní připojištění vždy po 12 000 Kč ročně. V roce 2009, kdy ještě nedosáhne 60 let věku, dojde k předčasnému zániku jeho smlouvy o penzijním připojištění a bude mu vyplaceno odbytné. V roce 2009 tomuto poplatníkovi vznikne fiktivní příjem ve výši 36 000 Kč z odpočtů příspěvků na penzijní připojištění za rok 2006-2008 (tzn. po účinnosti novely zákona o daních z příjmů). V daňovém přiznání za rok 2009 tedy bude muset uvést příjem ve výši 36 000 Kč podle § 10 zákona o daních z příjmů, připočíst jej ke svému daňovému základu a odvést z něj daň z příjmů.

V opačném případě daň vyměří finanční úřad, a to včetně penále ve výši 0,1 procenta denně z nedoplatku daně.

Poplatník v žádném případě nedodaňuje částky, které mu přispěl zaměstnavatel nebo třetí osoba. Také se nemění nic na věci, že zaměstnavatel si své příspěvky zaměstnanci na jeho penzijní připojištění uplatnil jako daňový náklad. Nebude tedy zvyšovat svůj daňový základ o částky, o které si základ daně snížil formou příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců.

Daňové přiznání
Daňové přiznání